DYEG: Datblygu Ymwybyddiaeth  Emosiynol a Gwrando

English version

Defnyddio profiad ac arbenigedd y Samariaid i hybu ymwybyddiaeth o iechyd emosiynol mewn pobl ifanc

Beth sydd yn yr adnodd?

Set o gynlluniau gwersi a gweithgareddau yw adnoddau DYEG, a rennir i’r unedau canlynol:

Rydym yn argymell bod thema iechyd emosiynol wedi’i chyflwyno i’r holl fyfyrwyr trwy ddechrau â’r wers gyflwyniadol Beth yw Iechyd Emosiynol?

Rydym wedi darparu’r canlynol i ategu’r adnoddau addysgu:

Mae DYEG (Datblygu Ymwybyddiaeth Emosiynol a Gwrando) yn adnodd addysgu sydd wedi cael ei ddatblygu gan y Samariaid gan ymgynghori â phobl ifanc ac ysgolion ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

Mae’r gweithgareddau wedi’u bwriadu i gynnwys pob gallu a dull dysgu. Maent yn rhyngweithiol a deniadol ac yn cael eu harwain gan anghenion fel y bydd cyfraniadau myfyrwyr yn llywio ac yn dylanwadu ar ganlyniadau’r gweithgareddau.

Mae’r adnoddau wedi’u hanelu at fyfyrwyr 14 oed a hŷn. Canllaw yw hyn fodd bynnag, ac argymhellwn seilio’r ffordd y defnyddir y gweithgareddau ar ddysgu blaenorol y myfyrwyr, lefel eu haeddfedrwydd a’u dealltwriaeth, a’r anghenion a materion sy’n codi ganddynt.

Mae’r adnoddau hyn wedi’u bwriadu i fod yn hyblyg a gellir eu defnyddio fel rhaglen gyfan neu eu rhannu’n sesiynau ar wahân ar draws grwpiau blwyddyn.

Mae yna sesiynau y bwriedir iddynt bara am wers gyfan a sesiynau y gellir eu defnyddio yn ystod amser tiwtor neu lai o amser.

Beth yw iechyd emosiynol?

Mae iechyd emosiynol yn ymwneud â sut rydym yn meddwl ac yn teimlo. Mae’n ymwneud â’n hymdeimlad o les, ein gallu i ymdopi â digwyddiadau bywyd a sut rydym yn cydnabod ein hemosiynau ein hunain yn ogystal ag emosiynau pobl eraill. Nid yw’r un peth â bod yn hapus drwy’r amser.

Rydym i gyd yn defnyddio ein sgiliau emosiynol a chymdeithasol yn ddi-baid. Bob dydd rydym yn rhyngweithio â phobl gartref ac yn ein cymuned ac yn cael profiadau newydd, gan ddatblygu meddyliau a theimladau am y byd o’n cwmpas. Nid yw addysg iechyd emosiynol yn ymwneud yn unig â phobl a all fod mewn perygl o gael problemau iechyd emosiynol, ond â phob unigolyn sy’n rhan o gymuned yr ysgol – myfyrwyr, staff a rhieni. Wrth ddefnyddio’r deunyddiau hyn, cadwch mewn cof sut y gall pob un o’r grwpiau hyn gymryd rhan.