English version

Isod mae’r adnoddau clyweledol a ddefnyddir yn rhaglen DYEG. Mae fideos ‘Fy stori i’ a’r fideos archifol cysylltiedig ar gael hefyd.

Cyflwyniad i DYEG – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r clip fideo hwn yn gofyn y cwestiwn, “Pam ddylem ni addysgu am iechyd emosiynol mewn ysgolion?” Gofynnwyd i bobl ifanc siarad am ba faterion sy’n effeithio ar eu hiechyd emosiynol, sut maen nhw’n ymdopi â theimladau anodd a pham y dylem ni fod ag adnoddau fel DYEG mewn ysgolion.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Cyflwyniad i iechyd emosiynol – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r clip hwn yn disgrifio gwydnwch ac iechyd emosiynol, a gellir ei ddefnyddio fel man cychwyn ar gyfer trafodaethau am bwysigrwydd iechyd emosiynol cadarnhaol.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Iechyd emosiynol – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Cyflwyno cysyniad iechyd emosiynol.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Ymddygiad ymosodol – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r animeiddiad byr hwn yn dangos ymateb ymosodol i deimladau. Mae wedi’i fwriadu i ysgogi trafodaeth am sut y gallwn fynegi ein teimladau heb fod yn ymosodol ac ystyried ffyrdd eraill o fynegi teimladau o ddicter.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Gelli di ymdopi – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Dyma stori Matt, oedd yn dioddef ag iselder ac yn cael teimladau hunanladdol. Mae’n sôn am ffonio’r Samariaid a sut yr oedd dod o hyd i rywun fyddai’n gwrando, a gallu siarad am sut yr oedd yn teimlo, wedi ei helpu i deimlo’n fwy abl i ymdopi a symud ymlaen â’i fywyd. Y neges yw bod yna obaith bob amser a bod siarad wir yn helpu.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Newidiadau – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r clip animeiddiedig byr hwn yn dangos rhai enghreifftiau o newidiadau a all ddigwydd sy’n gallu effeithio ar ein hiechyd emosiynol.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Ei chael yn anodd siarad – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r animeiddiad byr hwn yn gyflwyniad i’r cysyniad pam yr ydym yn ei chael yn anodd siarad weithiau a sut y gall siarad helpu.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Bore Sam – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r animeiddiad byr hwn yn dangos beth all effeithio ar ein hiechyd emosiynol, a bod y ffordd yr ydym yn teimlo’n dylanwadu ar yr effaith y gall problemau bach ei chael.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Olwyn gwrando – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r clip sain hwn o chwarae rôl yn dangos beth yw gwrando gweithredol effeithiol. Mae wedi’i gynllunio fel y gellir adnabod gwahanol agweddau ar olwyn gwrando’r Samariaid.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Crynhoi – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r clip sain hwn o chwarae rôl yn dangos sut i grynhoi’r hyn mae rhywun yn ei ddweud wrthych chi, i ddangos eich bod yn gwrando.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Chwarae rôl gwrando 1 – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r tri chlip sain chwarae rôl Gwrando wedi’u bwriadu i hybu trafodaeth am wrando gweithredol ac ymatebion sy’n ddefnyddiol wrth gefnogi ffrind. Mae Clipiau 1 a 2 yn dangos ymatebion llai defnyddiol. Mae Clip 3 yn enghraifft o wrando ac ymatebion effeithiol.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Chwarae rôl gwrando 2 – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r tri chlip sain chwarae rôl Gwrando wedi’u bwriadu i hybu trafodaeth am wrando gweithredol ac ymatebion sy’n ddefnyddiol wrth gefnogi ffrind. Mae Clipiau 1 a 2 yn dangos ymatebion llai defnyddiol. Mae Clip 3 yn enghraifft o wrando ac ymatebion effeithiol.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Chwarae rôl gwrando 3 – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r tri chlip sain chwarae rôl Gwrando wedi’u bwriadu i hybu trafodaeth am wrando gweithredol ac ymatebion sy’n ddefnyddiol wrth gefnogi ffrind. Mae Clipiau 1 a 2 yn dangos ymatebion llai defnyddiol. Mae Clip 3 yn enghraifft o wrando ac ymatebion effeithiol.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Blwch cymorth cyntaf – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r clip hwn yn disgrifio rhai o’r pethau a all ein helpu i ymdopi ag adegau anodd.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Iselder, beth sy’n helpu? – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Yn y clip sain hwn clywir llais person ifanc yn siarad am yr hyn a’i helpodd pan oedd yn dioddef ag iselder.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Tybio pethau 1 – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Yn y clip sain hwn ceir sgwrs rhwng dau fachgen sydd wedi’i chynllunio fel y gellir yn hawdd dybio pethau am yr hyn sy’n digwydd. Ei nod yw hybu trafodaeth am sut y gallwn ofyn cwestiynau er mwyn annog eraill i siarad am eu problemau.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Tybio pethau 2 – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Yn y clip sain hwn ceir sgwrs rhwng dwy ferch sydd wedi’i chynllunio fel y gellir yn hawdd dybio pethau am yr hyn sy’n digwydd. Neges y clip hwn yw bod angen inni ofyn i bobl a gwrando arnyn nhw yn hytrach na dyfalu beth sy’n digwydd iddyn nhw.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Bod yn bendant 1 – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Bod yn bendant 1 a 2 – yn y clipiau hyn ceir chwarae rôl gan bobl ifanc sy’n dangos ymatebion goddefol, ymosodol a phendant mewn sefyllfa. Mae’r fideos wedi’u cynllunio i ysgogi trafodaeth am sut y gall ymatebion gwahanol effeithio ar y ffordd yr ydym yn teimlo am sefyllfa a sut y mae gallu mynegi ein hanghenion yn gallu bod o fudd inni.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Bod yn bendant 2 – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Bod yn bendant 1 a 2 – yn y clipiau hyn ceir chwarae rôl gan bobl ifanc sy’n dangos ymatebion goddefol, ymosodol a phendant mewn sefyllfa. Mae’r fideos wedi’u cynllunio i ysgogi trafodaeth am sut y gall ymatebion gwahanol effeithio ar y ffordd yr ydym yn teimlo am sefyllfa a sut y mae gallu mynegi ein hanghenion yn gallu bod o fudd inni.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Dwi’n iawn – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r llun animeiddiedig hwn yn dangos ein bod yn aml yn dweud “Dwi’n iawn” hyd yn oed pan nad ydyn ni ddim. Mae’r clip wedi’i fwriadu i hybu trafodaeth am pam a sut y gallen ni ddweud nad ydyn ni’n iawn er mwyn cael y cymorth mae ei angen arnon ni.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Symud ymlaen – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r animeiddiad treigl-amser hwn yn dangos stori wir rhywun a oedd yn dioddef ag iselder ac a ddaeth o hyd i ffyrdd o ymdopi ac ymadfer o iselder.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Cefnogi ffrind – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Yn y clip sain byr hwn clywir llais person ifanc yn disgrifio sut y gall ffrindiau eich helpu a’ch cefnogi.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Teimlo’n rhydd i siarad – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r llun animeiddiedig hwn yn dangos ein bod ni i gyd yn ei chael yn anodd dweud pethau ac yn methu dod o hyd i’r geiriau weithiau. Y neges yw bod yna bob amser rywun y gallwch siarad ag ef a all eich helpu i ddod o hyd i’r geiriau a bod yr hyn sydd gennych i’w ddweud yn bwysig.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Gwydnwch – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Mae’r llun animeiddiedig hwn yn disgrifio beth yw ystyr gwydnwch ac yn awgrymu rhai o’r pethau y gallwn eu gwneud i ymdopi â heriau a newidiadau mewn bywyd.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)

Mewn dryswch – Adnoddau dysgu ar gyfer DYEG

Dwdl animeiddiedig yw hwn sy’n adrodd stori wir Naomi oedd yn mynd trwy adeg anodd iawn ac a gafodd ei bod, trwy siarad, dod o hyd i rywun fyddai’n gwrando, a defnyddio amrywiaeth o strategaethau ymdopi, yn gallu symud ymlaen a bod yn fwy gwydn a wynebu pob dydd â mwy o optimistiaeth.

(Youtube, lawrlwythiad mp4)