DELIO Â THEIMLADAU

English version

Mae’r uned hon yn cynnwys sesiynau sy’n ymchwilio i’r ffordd yr ydym i gyd yn teimlo’n wahanol am bethau sy’n digwydd yn ein bywydau. Mae’r sesiynau’n galluogi’r myfyrwyr i ymchwilio i deimladau anodd ac i ystyried sut i gydnabod bod arnyn nhw angen cymorth gyda'r ffordd maen nhw’n teimlo. Mae’r sesiynau’n ymdrin â phynciau fel hunan-niwed ac adegau pan mae teimladau’n mynd yn ormod i ymdopi â nhw. Mae’n canolbwyntio ar sut i gefnogi rhywun a sut i gael gafael ar gymorth.

Cynlluniau Gwersi

Sesiwn

Hyd

Deilliannau

Ei gadael allan

1 awr

 • Ystyried buddion a pheryglon mynegi teimladau
 • Gallu mynegi teimladau mewn ffyrdd gwahanol gan ddefnyddio iaith ysgrifenedig

Ymosodedd

1 awr

 • Deall bod cysylltiad rhwng ymosodedd a rhwystredigaeth
 • Deall rhai o achosion rhwystredigaeth
 • Gallu adnabod eu teimladau eu hunain ac ymateb iddynt yn briodol

Siarad am iselder

1 awr

 • Gallu adnabod rhai o symptomau iselder
 • Ychydig o ffeithiau am iselder
 • Herio’r stigma ynghylch iselder
 • Ystyried bod pawb yn wahanol ac yn ymateb yn wahanol i sefyllfaoedd

Mythau a ffeithiau am hunan-niwed

1 awr

 • Deall rhai o’r ffeithiau am ymddygiad hunan-niweidiol
 • Gallu adnabod ymddygiad hunan-niweidiol ynddynt eu hunain ac mewn pobl eraill
 • Cydnabod yr angen i ofyn am gymorth pan fo’i angen

Dod o hyd i ffordd ymlaen

1 awr

 • Deall y gall siarad am deimladau helpu waeth pa mor isel yr ydych yn teimlo
 • Deall bod yna obaith bob amser
 • Gwybod ble i gael cefnogaeth os oes ei angen
 • Deall sut i gefnogi ffrind
Mynegi teimladau

20 munud

 • Cydnabod bod teimladau’n unigol ac yn unigryw.
 • Deall bod rhai teimladau’n anos ymdopi â hwy nag eraill.
 • Gwybod y gall siarad am deimladau helpu.
 • Ystyried sut y gall mynegi sut yr ydych yn teimlo helpu i reoli neu ymdopi â’r teimladau hynny.

Beth yw iselder

20 munud

 • Adnabod pryd mae angen i ni ofyn am gefnogaeth.
 • Adnabod pan mae angen cefnogaeth ar bobl eraill.
 • Deall beth mae iselder yn ei olygu.

Cwis y Samariaid

20 munud

 • Ystyried pam y byddai rhywun yn dewis galw’r Samariaid.
 • Gwybod sut i gael gafael ar gymorth os oes ei angen.

Delio â theimladau – Adnoddau Digidol