Ymateb y Samariaid i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar yr Amcanion Cydraddoldeb Drafft ar gyfer 2016-20

Mae’r Samariaid yn croesawu’r cyfle i ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Amcanion Cydraddoldeb Drafft ar gyfer 2016-20. Rydym yn falch o weld ffocws cadarn a pharhaus ar anghydraddoldeb ar gyfer grwpiau gwarchodedig yng Nghymru. Yn benodol, rydym yn croesawu defnyddio tystiolaeth sy’n cysylltu’r rheiny â rhai nodweddion gwarchodedig penodol ag anfantais economaidd-gymdeithasol a thlodi.

Amcan 3: Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

(NEET)

Mae’r Samariaid yn credu y dylai’r mater hwn barhau i gael blaenoriaeth mewn amcan cydraddoldeb ar gyfer Llywodraeth Cymru yn 2016-20.

Mae’r Samariaid yn credu bod angen diweddaru’r sail resymegol i’r amcan hwn i gynnwys persbectif iechyd a lles meddyliol ar y canlyniadau posibl i’r bobl ifanc hynny nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Fel y nodwyd o’r blaen, er y gwyddom y gall cyfnod hir o ddiweithdra niweidio rhagolygon o ran gyrfa yn y dyfodol, gwyddom erbyn hyn bod gan y grŵp blaenoriaethol hwn fwy o risg o barhad cyflyrau iechyd meddwl, neu o’u datblygu, a marwolaeth trwy hunanladdiad. Dangosodd prif ganfyddiadau Arolwg o NEETS a gomisiynwyd gan yr Undeb Prifysgolion a Cholegau, fod traean o’r bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant wedi dioddef ag iselder a bod gan 15 y cant broblem iechyd meddwl. Yn gyffredinol, canfuwyd mai straen a gorbryder (39%) oedd y canlyniad negyddol ar les y soniwyd amdano amlaf o ganlyniad i beidio â bod mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant.

Canfu’r Adolygiad Thematig o farwolaethau plant a phobl ifanc drwy hunanladdiad tebygol ar gyfer  2006–2012 fod llawer o’r plant a phobl ifanc naill ai â chyflawniad addysgol cyfyngedig neu nad oeddent mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Ni chafodd y rheiny oedd dros 16 oed ond ychydig o gymorth, neu ddim o gwbl, gan unrhyw wasanaethau. 

Fel maes gweithredu, mae’r Samariaid yn credu y dylai Llywodraeth Cymru ymchwilio i fecanweithiau er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc rhwng 16 a 18 oed yn cael cymorth mewn addysg neu hyfforddiant, sy’n cynnwys hyfforddiant seiliedig ar waith.

 

I gael mwy o wybodaeth neu gydag ymholiadau ynghylch yr ymateb hwn, cysylltwch ag:

Emma Harris, Swyddog Polisi a Chyfathrebu

Ffôn: 029 2022 2012 / 07703199393

E-bost: e.harris@samaritans.org