Papur Gwyn Iechyd y Cyhoedd ‘Gwrando arnoch chi: Mae eich iechyd yn bwysig’: ein hymateb i’r ymgynghoriad

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Nododd Papur Gwyn ‘Gwrando arnoch chi: Mae eich iechyd yn bwysig’ gyfres o gynigion ar gyfer deddfwriaeth i helpu i wella a diogelu iechyd a lles pobl yng Nghymru ymhellach. Roedd y cynigion yn ymdrin ag amrywiaeth o faterion yn ymwneud ag iechyd y cyhoedd, gan gynnwys camau gweithredu i leihau’r niwed i iechyd a achosir gan smygu, camddefnyddio alcohol a gordewdra.

Yn ein hymateb rhoesom groeso i’r bwriad i ddeddfu yn y maes hwn.  Dywedasom ein bod eisiau gweld Bil sy’n helaethach ei gwmpas ac sy’n cynnwys iechyd a lles meddyliol y cyhoedd.

Ceir crynodeb o’r prif bwyntiau o’n hymateb yma.

  1. Fel y nodir yn y Papur Gwyrdd, rydym o’r farn mai un o ddibenion pwysig Bil Iechyd y Cyhoedd ddylai fod gosod dyletswyddau statudol ar gyrff i ystyried materion iechyd y cyhoedd.
  2. Cynigiodd Papur Gwyrdd 2012 y dulliau gweithredu a fabwysiadwyd gan Sweden a Norwy fel enghreifftiau. Dywedodd fod eu Deddfau hwy’n ‘gwneud datganiad symbolaidd cadarn am bwysigrwydd sylfaenol ymdrech gan y boblogaeth gyfan i wella iechyd, ac yn cynnwys gofynion penodol o ran camau gweithredu er mwyn gwneud hynny.’ Rydym yn cefnogi’r dull gweithredu deuol hwn a hoffem weld datganiad cadarn a hefyd mesurau penodol yn rhan o Fil Iechyd y Cyhoedd newydd.
  3. Rydym eisiau gweld mwy o sylw’n cael ei roi i iechyd a lles meddwl yn y Bil ac rydym eisiau gweld cyfeiriadau cryfach at iechyd meddwl. Mae’r Samariaid yn credu y dylid diffinio’r term ‘iechyd’, fel y’i defnyddir yn y Bil, yn glir i olygu iechyd a lles corfforol a meddyliol fel ei gilydd.
  4. Dylai unrhyw Fil Iechyd y Cyhoedd newydd gydnabod bod hunanladdiad yn fater o bwys sylweddol ym maes iechyd y cyhoedd yng Nghymru ac yn un y gellir mynd i’r afael ag ef yn rhannol trwy leihau anghydraddoldebau iechyd.
  5. Mae’r Samariaid eisiau i Fil Iechyd y Cyhoedd newydd gyfeirio’n glir at ymdrechion i leihau hunanladdiad. Hoffem weld ymrwymiad i ‘brif ffrydio’ gwaith atal hunanladdiad a hunan-niwed ar draws meysydd polisi eraill gan gynnwys elfennau o waith mynd i’r afael ag anghydraddoldebau.
  6. Dylai’r Bil newydd gydnabod pwysigrwydd mesurau iechyd y cyhoedd i leihau marwolaethau plant, gan gynnwys marwolaethau trwy hunanladdiad tebygol.
  7. Mae’r Samariaid yn croesawu’r cynigion a nodir i ddatblygu asedau cymunedol ar gyfer iechyd. Fodd bynnag, mae yna gyfle i gwmpas yr adran hon fod yn ehangach.
  8. Mae’r Samariaid yn cefnogi mewn egwyddor bolisïau y dangoswyd eu bod yn lleihau niwed cysylltiedig ag alcohol.


Cliciwch yma i ddarllen ein hymateb llawn.

Tags: