Maniffesto’r Samariaid Yn Cyhoeddi Cynllun Pedwar Pwynt I Leihau Hunanladdiadau

Bydd y Llywodraeth yn gwneud cam â phobl sy’n cael trafferth os na fydd yn rhoi mwy o adnoddau i’r gwaith o atal hunanladdiad a helpu’r rheiny sydd â’r risg mwyaf, medd y Samariaid yn eu Maniffesto, a gaiff ei lansio heddiw.

Mae’r Samariaid yn credu, er mwyn gwneud cynnydd ystyrlon tuag at leihau hunanladdiad, fod angen gweithredu’r mesurau canlynol fel blaenoriaeth:

  • Dylid trin iechyd meddyliol a chorfforol gyda’r un pwysigrwydd
  • Rhaid mynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol
  • Dylai pob ardal fod â chynllun lleol i atal hunanladdiad
  • Dylai llinell gymorth y Samariaid fod yn ddi-dâl i’r galwyr.

Mae’r Maniffesto’n gofyn i’r Llywodraeth newydd a ddaw i rym ar ôl yr etholiad ar 7 Mai weithredu mesurau i leihau nifer yr hunanladdiadau yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, sef mwy na 6,000 y flwyddyn ar hyn o bryd.

“Mae rhai grwpiau penodol yn fwy agored i hunanladdiad ac mae angen canolbwyntio mwy o adnoddau ar geisio eu helpu – mae nifer yr hunanladdiadau ymysg gwrywod ar ei huchaf ers 2001, ac mae dynion fwy na theirgwaith yn fwy tebygol o ladd eu hunain ag yw menywod,” meddai Cyfarwyddwr Gweithredol Polisi ac Ymchwil y Samariaid, Joe Ferns.

“Mae ymchwil yn dangos bod amddifadedd cymdeithasol hefyd yn rhan fawr o risg hunanladdiad, ac mae camddefnyddio alcohol, tlodi a diweithdra hefyd yn ffactorau,” meddai Joe. “Mae angen i’r Llywodraeth ddangos yn glir ei bod yn ystyried iechyd meddyliol ac iechyd corfforol yr un mor bwysig â’i gilydd.

“Dylai cynlluniau atal hunanladdiad, sy’n gwneud y mwyaf o adnoddau, yn hybu rhannu gwybodaeth ac yn targedu cymorth lle mae ei angen mwyaf, gael eu cyflwyno ar draws yr holl gymunedau. Mae hyn yn broblem yn Lloegr yn arbennig, lle nad oes cynlluniau gan ryw 30 y cant o awdurdodau lleol ar hyn o bryd,” ychwanegodd Joe.

“Mae angen inni ddileu unrhyw beth sy’n rhwystro pobl rhag gallu cael y cymorth mae arnyn nhw ei angen, ar yr adeg ac yn y lle mae arnyn nhw ei angen. Mae’r Samariaid wedi ymrwymo i sicrhau bod eu gwasanaeth ffôn yn ddi-dâl i bawb ond mae arnom ni angen i’r llywodraeth newydd ymrwymo i hynny hefyd,” ychwanegodd Joe.

“Mae rhoi cymorth effeithiol i bobl sy’n agored i hunanladdiad yn hanfodol, yn enwedig pan mae’r ffigurau diweddaraf wedi dangos cynnydd, yn arbennig ymysg dynion canol oed,” meddai’r Athro Keith Hawton, o’r Centre for Suicide Research ym Mhrifysgol Rhydychen. “Mae unrhyw beth sy’n gwneud gwasanaethau’n fwy hygyrch, fel sicrhau bod llinell gymorth y Samariaid yn ddi-dâl i’r galwyr, yn gam ymlaen wrth gyrraedd pobl sy’n cael trafferth i ymdopi a gallai wneud byd o wahaniaeth iddyn nhw.”

I lofnodi deiseb y Samariaid sy’n gofyn i’r Llywodraeth helpu i sicrhau bod y llinell gymorth yn ddi-dâl i’r galwyr, ewch i: https://www.change.org/p/future-uk-government-help-samaritans-provide-their-telephone-service-for-free/

“Mae gan y Llywodraeth gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl sydd â risg o ladd eu hunain ac mae’r Samariaid wedi nodi pedwar mesur syml i gyflawni hyn, y gobeithiwn y byddan nhw’n cael eu mabwysiadu ledled y wlad,” meddai Joe.

I weld y Maniffesto ar lein, ewch i: http://www.samaritans.org/media-centre/our-campaigns/four-steps-change-lives

I gymryd rhan yn y drafodaeth ar Twitter dilynwch #supportfreecall