Mae ar Samariaid Caerdydd angen eich pleidlais chi ar gyfer Cronfa Gymunedol Banc Lloyds

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Mae Samariaid Caerdydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Cronfa Gymunedol Banc Lloyds 2014 yng Ngorllewin Caerdydd.

Drwy annog y cyhoedd i bleidleisio, mae gan Samariaid Caerdydd gyfle i gael grant o hyd at £3,000 oddi wrth Fanc Lloyds i’w galluogi i barhau i wneud gwaith da yn y gymuned.

Byddai’r grant yn caniatáu i’r gangen adfywio ei gwaith mewn ysgolion lleol. Nod y Prosiect Ysgolion yw helpu pobl ifanc i edrych ar ôl eu hiechyd emosiynol yn well a rhoi iddyn nhw strategaethau i ymdrin â’r adegau anodd yn eu bywydau. Y nodau yw hybu’r ddealltwriaeth o iechyd emosiynol, datblygu sgiliau i ymdopi mewn ffordd gadarnhaol â heriau mewn bywyd, ac annog pobl ifanc i ofyn am gymorth pan fo’i angen arnynt. Mae’r Samariaid yn ymdrin â’r pwnc gyda phobl ifanc mewn ffordd sy’n gweithio iddyn nhw. Mae hyn yn golygu defnyddio ieithwedd maen nhw’n gyfforddus â hi, gan ddefnyddio enghreifftiau o’u profiad, a defnyddio dull hwylusol, lle mai eu barn nhw yw sail y drafodaeth.

Mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig cynhaliwyd gwerthusiad ym mis Mawrth 2012 o’r Prosiect Ysgolion. Dangosodd hwnnw fod 94% o’r myfyrwyr yn nodi eu bod yn gwybod erbyn hyn am strategaethau ymdopi y gallen nhw eu defnyddio i reoli problemau emosiynol, dywedodd 96% eu bod yn gwybod erbyn hyn ble y gallen nhw gael cymorth emosiynol, a nododd 76% y bydden nhw’n fwy tebygol o helpu i gynorthwyo eu cyfoedion. Gobaith y gangen yw sicrhau’r un ffigurau yng Nghymuned Caerdydd a’r Cylch. 

Sefydlwyd Cronfa Gymunedol Banc Lloyds i helpu pobl leol ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw i gael effaith gadarnhaol yng nghanol eu cymuned trwy roi grantiau i hyd at 1,400 o achosion da lleol mewn 350 o gymunedau.

Mae pedwar achos da wedi cael eu rhestru ym mhob cymuned ac mae Banc Lloyds yn gwahodd pawb i bleidleisio dros yr achosion yr hoffen nhw eu cefnogi fwyaf.

Gall y cyhoedd bleidleisio dros y grŵp cymunedol maen nhw’n ei ffafrio ar lein, trwy SMS neu ar Twitter, neu yn un o ganghennau Banc Lloyds, o 2 Medi i 10 Hydref 2014. Bydd yr achos da lleol sy’n cael y nifer fwyaf o bleidleisiau ym mhob cymuned yn cael grant o £3,000, a bydd y grwpiau eraill yn cael £2,000, £1,000 neu £500 gan ddibynnu ar nifer y pleidleisiau a gânt.

Gallwch gael gwybod mwy am y Gronfa Gymunedol a Samariaid Caerdydd a bwrw’ch pleidlais trwy fynd i wefan Cronfa Gymunedol Banc Lloyds sef: www.lloydsbank.com/communityfund.

Gallwch bleidleisio ar gyfer Cronfa Gymunedol 2014 tan ddydd Gwener 10 Hydref.

 

Tags: