Hyfforddiant yn y Gweithle gan y Samariaid

Ers 10 mlynedd rydyn ni’n cynnig cyrsiau ledled y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon sy’n seiliedig  ar ein 60 mlynedd o brofiad o ymdrin â galwadau heriol ac emosiynol. Mae'r cyrsiau hyn yn hyfforddi staff ar ddulliau a thechnegau syml ac effeithiol, gan roi i weithwyr y sgiliau a'r hyder maen nhw eu hangen i ymdrin â sefyllfaoedd emosiynol. Mae'r rhain yn cynnwys 'sgiliau gwrando gweithredol', sut i ymateb i bobl gydag empathi, a rhoi i’r staff y sgiliau i ddod â chysylltiadau i ben mewn ffordd gadarnhaol.

Mae'r sgiliau hyn yn ddefnyddiol oherwydd, er y gall gweithwyr deimlo’n aml eu bod wedi cael hyfforddiant digonol am yr agweddau ymarferol ar eu gwaith, mae llawer yn teimlo nad ydyn nhw wedi cael eu paratoi'n ddigonol ar gyfer yr heriau emosiynol sy'n cyd-fynd â’r gwaith hwnnw.

Rydyn ni wedi cydweithio gydag amrywiaeth enfawr o gleientiaid, o sefydliadau elusennol fel Age Cymru a chyrff cyhoeddus fel Cyngor Sir Powys i gwmnïau preifat fel Philips & Cohen.

"Mae'r hyfforddiant a gawson ni gan y Samariaid wedi helpu i sicrhau y gall  ein staff ymgysylltu â chwsmeriaid mewn ffordd sensitif a thosturiol.

Maen nhw hefyd wedi helpu ein staff i ddatblygu’r sgiliau emosiynol i ymdopi â'r straen personol o ymdrin â galwadau emosiynol bob dydd."

(Phillips & Cohen Associates (UK) Ltd.)

Nid yw ein cyrsiau'n troi’r staff yn gwnselwyr cymwys, ac nid ydyn ni’n ceisio recriwtio gwirfoddolwyr. Mae’r hyfforddiant yn rhoi iddyn nhw’r sgiliau i ddarparu cymorth cyntaf emosiynol i gwsmeriaid, defnyddwyr gwasanaethau, eu cydweithwyr a'u hunain.

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau cyfathrebu a lles yn y gweithle, y gellir teilwra pob un ohonyn nhw i ddiwallu anghenion penodol eich sefydliad chi.

I gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau, cysylltwch â Nicolle Kane ar 0208 394 8372 neu anfonwch e-bost ati ar n.kane@samaritans.org

Tags: