Dynion, Hunanladdiad a’r Gymdeithas yng Nghymru

English

Lansiwyd ymgyrch ‘We’re in your corner’ y Samariaid yn ddiweddar ar draws y Deyrnas Unedig. Bwriad yr ymgyrch yw:

  • codi ymwybyddiaeth o fater dynion a hunanladdiad ac
  • annog y dynion hyn i ofyn am gymorth
  • deall pam mai’r grŵp hwn o ddynion sydd â’r risg uchaf o ladd eu hunain
  • dylanwadu ar wneuthurwyr polisi a darparwyr gwasanaethau

 

Pam dynion?

Ar gyfartaledd, mae oddeutu 3,000 o ddynion canol oed yn lladd eu hunain bob blwyddyn.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae cyfraddau hunanladdiad ymysg dynion a menywod fel ei gilydd yng Nghymru wedi gostwng yn y rhan fwyaf o grwpiau oedran, ond mae dynion yn dal i fod mwy na theirgwaith yn fwy tebygol o ladd eu hunain na menywod.

Tan yn ddiweddar mae’r sylw wedi canolbwyntio ar hunanladdiad ymysg dynion ifanc. Fodd bynnag, mae’r nifer fwyaf ymysg dynion rhwng 34 a 54 oed a dynion yn y grwpiau economaidd-gymdeithasol isaf sydd â’r risg uchaf o hunanladdiad. Ac yn 2010, er bod cyfraddau hunanladdiad yn Lloegr yn dal i ostwng, bu cynnydd yng Nghymru oedd yn peri pryder.

Mae dynion o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol isel, sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd, 10 gwaith yn fwy tebygol o farw trwy hunanladdiad na dynion o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol uchel sy’n byw yn yr ardaloedd mwyaf cefnog.

 

Pam mae hyn yn digwydd? Beth allwn ni ei wneud i leihau hunanladdiad yn y grŵp hwn?

Wrth fynd i’r afael â’r cwestiynau hyn, bu’r Samariaid yn gweithio gyda phum arbenigwr, gan edrych ar dystiolaeth a damcaniaethau o gymdeithaseg, seicoleg, economeg ac astudiaethau diwylliannol a rhywedd. Gweld yr ymchwil yma

Buom hefyd yn siarad â dynion o bob rhan o’r Deyrnas Unedig oedd wedi cael meddyliau hunanladdol am eu profiadau. Gweld y canlyniadau yma


Fel rhan o’r gwaith hwn rydym yn cynnal fforwm trafod undydd yng Nghaerdydd ar 8 Tachwedd. 

Nifer gyfyngedig o leoedd sydd yn y fforwm hwn. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod, cysylltwch â z.smith@samaritans.org

Tags: