Sut y gallwch helpu 

Gall teimladau hunanladdol fod yn llethol, ond byddant yn mynd heibio. Mae sut mae rhywun yn ymddwyn yn y ffenestr fer hon mor unigryw â'r unigolyn ei hun. Ond mae arwyddion y gallwch chwilio amdanynt.

Arwyddion y gallai fod angen help ar rywun

  • Edrych yn bell, encilgar neu ofidus
  • Sefyll ar ei ben/ar ei phen ei hun neu mewn man ynysig
  • Aros ar y platfform am gyfnodau hir o amser/methu â dal trenau sy'n aros

Rhywun sy'n edrych allan o le neu deimlad nad ‘yw rhywbeth yn hollol iawn’. Os ydych yn teimlo felly am rywun, ymddiriedwch yn eich greddfau a cheisiwch helpu.

Mynd at rywun sydd mewn angen

Mae pobl sy'n hunanladdol yn aml yn teimlo nad oes ffordd arall allan. Felly ni fyddwch yn gwaethygu'r sefyllfa, ond gallech helpu i achub bywyd. Mae llawer o bobl yn mynd ymlaen i wneud adferiad llawn. Gall meddyliau hunanladdol gilio a phasio yn gyfan gwbl. Gall pobl weithio trwyddyn nhw, yn enwedig gyda chefnogaeth. Gallant wella a byw bywyd hapusach.

Os ydych yn teimlo'n gyfforddus a'i bod yn ddiogel i wneud hynny, gall dechrau sgwrs fod yn ddigon i darfu ar feddyliau hunanladdol rhywun.

Gallai hyn fod yn gwestiwn syml fel ‘ydych chi'n iawn?’ neu sylw am y tywydd. Mae cwestiynau a ddefnyddir gan staff rheilffordd wedi cynnwys:

  • Beth yw'ch enw chi?
  • Mae'n noson gynnes, tydi?
  • Pa drên ydych chi'n mynd i ddal?
  • Oes angen unrhyw help arnoch chi?

Pe byddai'n well gennych beidio â mynd at yr unigolyn eich hunan yna gallwch dynnu sylw aelod o staff neu alw 999.

Beth y gallwch wneud os oes angen help ar yr unigolyn

Os ydych yn synhwyro y gallai fod angen help ar yr unigolyn yn dilyn eich cyfarchiad cyntaf, yna gallech ofyn yn uniongyrchol iddynt os ydynt yn iawn.

Gallech gyflwyno eich hun ac annog iddynt siarad a gwrando os gallwch chi. Gallech wedyn gynnig i fynd â hwy i amgylchedd diogelach lle gallwch gael y gefnogaeth gywir iddynt.

Tynnwch sylw aelod o staff rheilffordd cyn gynted ag y gallwch ac os oes angen, galwch 999.

Ceisio cefnogaeth

Cymryd y cam cyntaf hwnnw ac er y gall gwneud y fath ymyriad deimlo'n eithriadol o anghyfforddus, gwyddom eich bod yno iddynt ar bwynt yn eu bywydau o fregusrwydd eithafol ac mae hyn yn gallu ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol enfawr.

Os ydych wedi cael eich effeithio gan eich ymyriad ac yr hoffech rywfaint o gefnogaeth neu yr hoffech siarad â rhywun amdano, gallwch siarad â'r Samariaid wrth alw 116 123.

Neges diogelwch rheilffordd

Os yw'r sefyllfa'n argyfwng (e.e. mae'r unigolyn ar y trac), tynnwch sylw staff yr orsaf neu galwch 999 ar unwaith. Peidiwch â mynd ar y rheilffordd o dan unrhyw amgylchiadau.