Swansea

Swansea Samaritans

Contact us

116 123 free from any phone

0330 094 5717 local call charges apply

17 St John's Road
Swansea SA5 8PR

How we can help

Prisons outreach

Swansea was the first prison where in 1961 Samaritans trained the prisoners to be listening volunteers for their fellow prisoners. Over the years this support has saved many lives and has been introduced in the majority of prisons in the UK.

Schools outreach

We offer talks in primary and secondary schools in Neath Port Talbot, Swansea and Carmarthenshire. These talks are offered in both English and Welsh, and topics can include emotional health, self harm and bullying. We also attend fresher Fayres in colleges.

Face to face

No appointment necessary! Please ring the bell and wait for a volunteer to open the door. Please be patient, the volunteers might be on a call. For an appointment call 01792 641152 and leave a message and contact details. THIS IS NOT A HELPLINE NUMBER.

Listening service

We offer emotional support as part of the National Samaritans Charity. We listen to you on the phone, by email, letter, or you can visit us in person. You can talk to us, in your own way, off the record about whatever is getting to you, without being judged. You don’t have to be suicidal.

Welsh speakers

Samaritans offers callers the opportunity to talk to our listeners in Welsh. The dedicated Welsh language number, which is also free to call, is 0808 164 0123, and is open every day from 7pm to 11pm. Swansea Samaritans have a number of Welsh-speaking listening volunteers who are proud to contribute to this service.

Phone
Email
Monday
10 a.m. – 9 p.m.
Tuesday
10 a.m. – 9 p.m.
Wednesday
10 a.m. – 9 p.m.
Thursday
10 a.m. – 9 p.m.
Friday
10 a.m. – 9 p.m.
Saturday
10 a.m. – 9 p.m.
Sunday
10 a.m. – 9 p.m.
  • Accessible toilets
  • Wheelchair accessible

Swansea Samaritans

Samaritans’ Vision is that fewer people die by Suicide.

Swansea Samaritans volunteers have been supporting the communities of Swansea, Neath/Port Talbot and Carmarthenshire since 1961.

Over 100 volunteers spend well over 6000 hours each year, providing a confidential and non-judgmental telephone, email and face to face listening service, every day of the week, including weekends and holidays and overnight. As part of Samaritans nationally we provide emotional support to people experiencing feelings of distress or despair, including those which may lead to suicide.

Samaritans work in partnership with Network Rail and Transport For Wales. We frequently attend railway stations to raise awareness. We are also asked to attend if an incident is suspected, or if a suicide has occurred on the railway network, to support staff and members of the public. Outreach at Swansea

Swansea Samaritans are involved with local Mental Health Forums. We visit many local groups, either to offer emotional support or to raise awareness.

We are always recruiting more volunteers including listening volunteers and also people who may be willing to give talks or are interested in publicity, marketing and fundraising. Swansea Samaritans is a charity in its own right and we have to fundraise to keep it going. If you would like to donate to Swansea Samaritans, please click here. Fundraising at Swansea

We also have a charity shop in the Uplands in Swansea, and are always looking for more shop volunteers.

All members of our branch are volunteers!

Would you be interested in volunteering for us? Please find out more by clicking Volunteer at this Branch below.

Contact Swansea Samaritans Cysylltu â ni:

Samariaid Abertawe:

Gweledigaeth y Samariaid yw y bydd llai o bobl yn marw drwy hunanladdiad.

Mae gwirfoddolwyr Samariaid Abertawe wedi bod yn cefnogi cymunedau Abertawe, Castell Nedd/Port Talbot a Sir Gaerfyrddin ers 1961.

Mae dros 100 o wirfoddolwyr yn treulio ymhell dros 6000 o oriau’r flwyddyn yn darparu gwasanaeth gwrando cyfrinachol heb feirniadaeth dros y ffôn, drwy ebost ac wyneb yn wyneb, bob dydd o’r wythnos, yn cynnwys penwythnosau, gwyliau a thros nos. Fel rhan o’r Samariaid yn genedlaethol, rydym ni’n darparu cymorth emosiynol i bobl sy’n profi teimladau o ofid neu anobaith, yn cynnwys rhai a allai arwain at hunanladdiad.

Mae’r Samariaid yn gweithio mewn partneriaeth gyda Network Rail a Trafnidiaeth i Gymru. Rydym ni’n aml yn ymweld â gorsafoedd trên i godi ymwybyddiaeth. Gofynnir i ni ymweld hefyd os oes amheuaeth am ddigwyddiad, neu os oes hunanladdiad wedi digwydd ar y rhwydwaith rheilffyrdd, er mwyn cefnogi staff ac aelodau o’r cyhoedd.

Mae Samariaid Abertawe’n ymwneud â Fforymau Iechyd Meddwl lleol. Rydym ni’n ymweld â llawer o grwpiau lleol, naill ai i gynnig cymorth emosiynol neu i godi ymwybyddiaeth.

Rydym ni bob amser yn recriwtio mwy o wirfoddolwyr yn cynnwys gwirfoddolwyr gwrando, a hefyd pobl a fyddai’n fodlon rhoi sgyrsiau neu sydd â diddordeb mewn cyhoeddusrwydd, marchnata a chodi arian. Mae Samariaid Abertawe yn elusen yn ei hawl ei hun ac mae’n rhaid i ni godi arian i’w chadw i fynd. Os hoffech wneud rhodd i Samariaid Abertawe, cliciwch y ddolen isod.

Mae gennym ni siop elusen hefyd yn yr Uplands yn Abertawe, ac rydym ni wastad yn edrych am fwy o bobl i wirfoddoli yn y siop.

Mae holl aelodau ein cangen yn wirfoddolwyr!

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli i ni? Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy glicio Gwirfoddoli yn y Gangen hon isod.

Amazon Smile

Swansea Samaritans, a charity registered in England (1173627). Swansea Samaritans is a recognised branch of Samaritans.