BETH YW’R PECYN CYMORTH GWEITHIO GYDA THOSTURI?

Mae pecyn cymorth Gweithio gyda Thosturi wedi cael ei lunio i helpu pobl yng Nghymru i ddatblygu ymagweddau tosturiol yn y gwaith a gwella’r rhyngweithio a’r canlyniadau rhwng staff, cwsmeriaid, cleientiaid neu ddefnyddwyr gwasanaethau.

Mae Gweithio gyda Thosturi wedi cael ei lunio i roi i staff ffeithiau a gwybodaeth, ynghyd ag awgrymiadau a gweithredoedd go iawn y gellir eu defnyddio yn eich bywyd gwaith pob dydd. Gall y pecyn cymorth hwn gynorthwyo staff wrth iddynt siarad â rhywun sy’n dioddef o iechyd meddwl gwael neu drallod emosiynol, neu wrth ei helpu.

Mae dangos tosturi – atoch eich hun ac at eraill – yn sgil y gellir ei dysgu. Nid yw gweithredu’n dosturiol yn galw am unrhyw adnoddau, amser nac arian penodol. Mae’n dibynnu ar eich gallu chi i uniaethu â chyflwr emosiynol rhywun arall ac, yn hanfodol, ar eich dymuniad i’w gynorthwyo. Y peth pwysicaf i’w gofio yw nad oes angen ichi fod yn arbenigwr i helpu rhywun sydd mewn trallod. Y peth mwyaf gwerthfawr yw nad yw’n teimlo ar ei ben ei hun a’i fod yn gwybod bod rhywun yn malio.

PAM YDYN NI WEDI’I GREU?

Bydd llawer o sectorau, gwasanaethau a gweithleoedd yng Nghymru’n rhyngweithio â phobl sydd mewn trallod emosiynol ac mae’n bwysig inni eu trin gyda thosturi. Mae angen inni gydnabod nad ydynt ar wahân i ni; rydym i gyd mewn trallod weithiau ac mae gan 1 o bob 4 ohonom iechyd meddwl gwael. Rydym eisiau hybu diwylliant lle mae gan bobl hyder i ofyn am help ac i roi help i eraill pan fo arnynt ei angen. Rhaid inni ddileu’r stigma o gwmpas trallod emosiynol.

Er mwyn hybu tosturi yn y gweithle, rydym wedi ymgynghori â chynrychiolwyr o amrywiaeth fawr o sefydliadau, llawer ohonynt yn staff rheng flaen, o’r heddlu i sefydliadau yn y trydydd sector i ganolfannau gwaith. Mae llawer o fuddion i weithredu â thosturi. Nid dim ond i’r gweithle mae’r pecyn cymorth hwn; mae wedi cael ei lunio i’ch annog i weithredu mewn modd mwy tosturiol yn eich bywyd eich hun, atoch chi’ch hun ac at y bobl o’ch cwmpas.

BUDDION I’CH GWEITHLE

  • Gall dysgu gweithredu gyda thosturi wella iechyd, hybu’ch lles a chryfhau’ch perthnasoedd.
  • Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys cyngor ymarferol ac awgrymiadau i staff ar y canlynol: sut i ymdrin â sgyrsiau anodd, trallod emosiynol – adnabod yr arwyddion, chwalu’r mythau – gwybod y ffeithiau, sut i ddod yn wrandäwr gwell, argyfwng iechyd meddwl - beth yw e a beth allaf i ei wneud?
  • Gall dysgu’r sgiliau a meysydd gwybodaeth hyn wella canlyniadau i staff a chwsmeriaid, cleientiaid neu ddefnyddwyr gwasanaethau. Gall y tosturi a ddangosir iddynt yn y meysydd hyn effeithio ar y ffordd mae pobl yn gweld eu rhyngweithio ag unigolion a gwasanaethau a gall wneud iddynt deimlo bod rhywun yn eu gwerthfawrogi ac yn gofalu amdanynt.
  • Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o sefydliadau defnyddiol a llinellau cymorth. Gall y rhain fod yn ddefnyddiol os oes angen i staff gyfeirio cwsmer, cleient neu ddefnyddiwr gwasanaeth i gael help.
  • Yn bwysicaf oll, gall tosturi newid ac achub bywydau.

 

CYMHELLWCH EICH GWEITHLE I GYMRYD RHAN!

Bydd pecyn cymorth Gweithio gyda Thosturi ar gael am ddim ar lein o 10 Medi ymlaen ar www.samaritans.org/wales. Os hoffech gael copi caled o’r pecyn cymorth neu os hoffech archebu rhai i’ch staff neu’ch gweithle, cysylltwch â ni ar wales@samaritans.org

Byddem wrth ein bodd i gynorthwyo’ch gweithle a chlywed sut yr ydych chi’n defnyddio’r pecyn cymorth. Cysylltwch â ni trwy ddefnyddio wales@samaritans.org

Rydym yn eich annog i rannu’r wybodaeth hon gyda’ch sefydliad. Mae croeso ichi ei defnyddio, ynghyd â’r pecyn cymorth, mewn cylchlythyrau, bwletinau staff, blogiau neu ar eich mewnrwyd.

Dwi’n / Rydyn ni’n cefnogi pecyn cymorth #GweithioGydaThosturi @SamaritansCymru. Gall tosturi newid ac achub bywydau – lawrlwythwch neu archebwch y pecyn cymorth i’ch gweithle neu sefydliad yma www.samaritans.org/wales