Samariaid yn croesawu Strategaeth newydd Llywodraeth Cymru i leihau hunanladdiad yng Nghymru

Heddiw mae’r Samariaid wedi croesawu lansio Siarad â Fi 2, y Strategaeth a Chynllun Gweithredu Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed ar gyfer Cymru.

Mae Siarad â Fi 2 yn adeiladu ar gynllun gwreiddiol Siarad â Fi, a lansiwyd yn 2009 ac yn ategu strategaeth Llywodraeth Cymru, Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010. Ei nod strategol cyffredinol yw gostwng y gyfradd hunanladdiad ymysg y boblogaeth gyffredinol.

Dengys y ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) y bu 393 o hunanladdiadau ymysg y rheiny 15 oed a hŷn yng Nghymru yn 2013, 59 o farwolaethau yn fwy nag yn 2012. Mae’r gyfradd ar gyfer gwrywod ar ei huchaf ers 1981, wedi iddi gynyddu 23 y cant rhwng 2012 a 2013. Yng Nghymru, mae’r gyfradd hunanladdiadau ar gyfer gwrywod wedi bod yn sylweddol uwch na’r gyfradd yn Lloegr ers 2010. Mae’r ffigurau hefyd yn dangos mai hunanladdiad yw prif achos marwolaeth ymysg pobl rhwng 20 a 34 oed.

Dywedodd Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru –

‘Rydym wedi croesawu ail gam Strategaeth a Chynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed, Siarad â Fi 2. Mae bodolaeth cynlluniau o’r fath, a’r gwaith o’u cyflawni’n effeithiol, yn hollbwysig i’r ymdrechion i leihau hunanladdiad.

Er mwyn lleihau hunanladdiad mae angen i amrywiaeth fawr o asiantaethau gydweithio’n genedlaethol ac mewn cymunedau lleol, er mwyn rhoi’r cyfle gorau i bobl weddnewid eu bywydau pan maen nhw’n cael trafferth i ymdopi.  Bydd ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ail gam y strategaeth yn ei gwneud yn haws i asiantaethau gydweithio’n effeithiol er mwyn lleihau hunanladdiadau.”

Yn ddiweddar lansiodd Samariaid Cymru ei maniffesto ar gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016, ‘Pedwar Cam i Achub Bywydau’. Nod y maniffesto yw nodi’r ffyrdd gorau o leihau hunanladdiad yng Nghymru.

Mae’r Samariaid yn gofyn i’r Cynlluniad gyflwyno polisi isafswm pris uned ar gyfer alcohol, edrych ar ffyrdd o sicrhau y caiff pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed eu cefnogi mewn addysg, a herio stigma iechyd meddwl trwy gefnogi a chydgysylltu ymgyrchoedd a dargedir at ddynion yn benodol

Mae’r Samariaid yn credu y gallwn, gyda’n gilydd, wneud gwahaniaeth sylweddol i’r gyfradd hunanladdiad a dod o hyd i ffyrdd o ymateb i bobl sydd mewn trallod trwy gydweithio, yn lleol ac yn genedlaethol, i gyflawni newid gwirioneddol yng Nghymru.

                                                                        – DIWEDD –


I gael mwy o wybodaeth am waith Samariaid Cymru, cysylltwch â thîm y Wasg ar: 029 2022 2008 neu e-bost e.harris@samaritans.org

 Nodiadau i olygyddion