English version

Mae’r uned hon yn cynnwys gweithgareddau i’r myfyrwyr ddysgu am ffyrdd gwahanol o ymdopi a beth sy’n dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn ymdopi â digwyddiadau yn ein bywydau. Mae yna gyfleoedd i edrych ar ganlyniadau’r dewisiadau a wnawn ac i’r myfyrwyr fyfyrio ar sut y gallant feithrin gwydnwch trwy ddatblygu amrywiaeth o fecanweithiau ymdopi.

Cynlluniau Gwersi

Sesiwn

Hyd

Deilliannau

Ymdopi a newidiadau

1 awr

 • Cydnabod gwahanol newidiadau a all ddigwydd yn ein bywydau.
 • Ystyried strategaethau priodol i ymdopi â newid.

Rheoli straen: gwneud penderfyniadau

1 awr

 • Deall bod gennym i gyd reolaeth dros y ffordd yr ydym yn ymateb i her neu straenachoswr.
 • Deall y cysylltiad rhwng meddyliau, teimladau ac ymddygiad.
 • Gallu defnyddio rhai sgiliau datrys problemau.
 • Cydnabod bod y ffordd yr ydym yn ymateb ac yn ymdopi’n unigryw i bob un ohonom.

Bod yn bendant

1 awr

 • Cydnabod sut y gall bod yn bendant helpu wrth fynegi teimladau.
 • Gallu siarad yn bendant.
 • Ystyried sut y gall bod yn bendant helpu i reoli gwrthdaro.

Meithrin gwydnwch

1 awr

 • Bod yna amrywiaeth o strategaethau ymdopi y gallwn eu defnyddio.
 • Deall bod pawb yn cael problemau o dro i dro.
 • Mai mater o weithio trwy gyfnodau heriol yw gwydnwch.

Meddwl yn gadarnhaol

1 awr

 • Gallu ail-fframio meddwl er mwyn gwella’r ffordd yr ydym yn teimlo am sefyllfa.
 • Ystyried bod pawb yn wahanol.
 • Sut mae meddyliau’n effeithio ar y ffordd yr ydym yn teimlo.
 • Sut y gall hunan-siarad cadarnhaol ein helpu i ymdopi â sefyllfaoedd anodd.

Ymdopi: straen arholiadau

20 munud

 • Bod gan bawb ffyrdd gwahanol o ymdopi â straen arholiadau.
 • Bod rhai strategaethau ymdopi’n fwy o gymorth nag eraill.

Ymdopi â phwysau

20 munud

 • Deall y gall pwysau effeithio ar ein meddyliau a’n teimladau.
 • Deall bod gennym ddewis o ran sut yr ydym yn adweithio i’n teimladau.

Bod yn gadarnhaol

20 munud

 • Cydnabod rhinweddau cadarnhaol ynom ein hunain.
 • Sut mae siarad yn gadarnhaol yn effeithio ar y ffordd yr ydym yn teimlo.
 • Gallu troi gosodiad negyddol yn un cadarnhaol.

Gweithgaredd asesu

 
 • Crynhoi’r dysgu am strategaethau ymdopi.
 • Defnyddio hiwmor i gynnig cyngor i eraill.

Strategaethau Ymdopi – Adnoddau Digidol