Cysylltu Ag Eraill

English version

Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau’r myfyrwyr o ran gallu cael gafael ar gymorth a chefnogaeth a gallu gofyn amdanynt. Mae’r gweithgareddau wedi’u bwriadu i alluogi’r myfyrwyr i ystyried agweddau at geisio cymorth a sut i oresgyn rhwystrau i siarad am broblemau. Mae yna sesiynau sy’n defnyddio arbenigedd y Samariaid mewn sgiliau gwrando, i alluogi’r bobl ifanc i deimlo’n fwy abl i siarad â’u cyfoedion.

Cynlluniau Gwersi

Sesiwn

Hyd

Deilliannau

Datblygu sgiliau gwrando

1 awr

Gwella ein sgiliau gwrando.
Deall elfennau gwrando gweithredol effeithiol.
Gallu defnyddio sgiliau gwrando effeithiol.

Fy rhwydwaith cefnogi

1 awr

Gwybod bod yna bobl a all helpu.
Ystyried â phwy i siarad am wahanol fathau o broblemau.
Cydnabod nad yw unrhyw broblem yn rhy fawr nac yn rhy fach i ddelio â hi.
Deall bod rhwydweithiau cefnogi’n newid dros amser.
Deall bod rhwydweithiau cefnogi’n wahanol i wahanol bobl.

Rhwystrau i geisio cymorth

1 awr

Bod yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael.
Gwybod sut i gael gafael ar y cymorth hwnnw a’i dderbyn pan gaiff ei gynnig.
Gallu ystyried canlyniadau posibl o wahanol ddewisiadau.
Gwneud dewisiadau synhwyrol ynghylch ceisio a derbyn cymorth.
Herio’r stigma a/neu bryder sy’n gysylltiedig â gofyn am gymorth neu ei dderbyn.

Cefnogi ffrind

1 awr

Ystyried pwysigrwydd annog ffrindiau i gael gafael ar gefnogaeth.
Deall ein rolau wrth helpu cyfoedion.
Ystyried pryd i bryderu am ffrind.
Gallu defnyddio rhai strategaethau i helpu ffrind.

Datblygu sgiliau gwrando: Rhwystrau i wrando

20 munud

Deall sut y gall gwrando gweithredol ein helpu ni a helpu eraill.
Gallu adnabod ein deialog mewnol ein hunain.
Gallu datblygu sgiliau gwrando gweithredol.

Gwrando: Tybio pethau

20 munud

Gallu datblygu sgiliau gwrando effeithiol.
Adnabod sut yr ydym yn gwneud rhagdybiaethau am yr hyn yr ydym wedi’i glywed a sut mae hyn yn effeithio ar ein ffordd o wrando.

Datblygu sgiliau gwrando: Cwestiynau agored

20 munud

Deall beth yw cwestiwn agored.
Deall sut mae cwestiwn agored yn cynorthwyo â gwrando.
Gallu gofyn cwestiynau sy’n ymwneud â’r wybodaeth a roddwyd.
Adnabod rhwystrau i wrando.
Deall beth yw ystyr ymarfer.

Mae siarad yn helpu: Mae’n anodd dweud

20 munud

Deall y gall fod yn anodd dweud wrth rywun am rai problemau.
Gwybod at bwy y gallwch fynd i gael cefnogaeth.
Deall sut y gall siarad helpu.

Pwy yw'r Samariaid?

20 munud

Pwy yw’r Samariaid.
Sut y gallant helpu.
Sut mae siarad yn helpu.
Gallu cydnabod bod angen cefnogaeth ar bawb weithiau.

Rhwystrau i ofyn am gymorth

20 munud

Ystyried stigma a phryder wrth ofyn am gymorth.
Gwneud dewisiadau sensitif ynghylch ceisio cymorth.

Helpu fy ffrindiau

20 munud

Adnabod pryd mae angen cymorth ar ffrindiau.
Adnabod meddyliau a theimladau rhywun sy’n teimlo’n isel.
Adnabod asiantaethau a all helpu.

Mae'n dda siarad: Gweithgaredd asesu

  Bod yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael.
Gwybod sut i gael gafael ar y cymorth hwnnw a’i dderbyn pan gaiff ei gynnig.
Gallu ystyried canlyniadau posibl o wahanol ddewisiadau.
Gwneud dewisiadau synhwyrol ynghylch ceisio a derbyn cymorth.
Herio’r stigma neu bryder sy’n gysylltiedig â gofyn am gymorth neu ei dderbyn.
Ystyried pwysigrwydd ceisio cymorth a buddion a/neu beryglon gofyn am gymorth.

Cysylltu ag eraill – Adnoddau Digidol