Help with our research: Welsh speakers and the Samaritans service

Are you a Welsh speaker who has used Samaritans’ service? If yes, would you be willing to share your experience of the service, be they positive or otherwise?

Researchers from Estyn Llaw have been commissioned by Samaritans to speak with people who have used the service about their experience.

Was it easy to receive a Welsh-medium service or were there obstacles? What effect did this have? Were you happy with the service you received or do you have suggestions about how it can be improved?

To find out more about the research and how to take part, please contact Siwan Tomos from Estyn Llaw on 01239 711668 or siwan.tomos@iaith.eu. All contacts will be handled confidentially.

I look forward to hearing from anyone who may be interested in taking part by 28th March 2013.
 
Siwan Tomos
Project Manager


Ydych chi yn siaradwr Cymraeg sydd â phrofiad o wasanaeth y Samariaid y byddech yn barod i’w rannu, boed hynny’n ganmoliaeth neu’n gwyn?

Mae Samariaid Cymru yn awyddus i glywed gennych ac maen nhw wedi comisiynu tîm o ymchwilwyr o Estyn Llaw i wneud y gwaith.

Yma yn Estyn Llaw rydyn ni’n awyddus i siarad â phobl sydd wedi cysylltu â’r Samariaid a all ddweud wrthon ni sut brofiad gawson nhw. A oedd hi’n hawdd derbyn gwasanaeth yn Gymraeg neu a oedd rhwystrau? Pa effaith gafodd hynny arnyn nhw? A oedden nhw’n fodlon â’r gwasanaeth, neu, a oes ganddyn nhw negeseuon am y ffordd y gellid gwella pethe?

I wybod mwy am yr ymchwil a sut i gymryd rhan, mae croeso mawr i ddarllenwyr gysylltu a Siwan Tomos o Estyn Llaw yn  Iaith: Y Ganolfan Cynllunio Iaith ar 01239 711668 neu siwan.tomos@iaith.eu. Caiff pob cyswllt ei drin yn hollol gyfrinachol.

Edrychaf ymlaen yn fawr at glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb i gymryd rhan cyn dydd Iau, Mawrth 28.

Siwan Tomos
Rheolwr Prosiect