Y SAMARIAID YN HYRWYDDO ORIAU ESTYNEDIG Y LLINELL GYMRAEG YN EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 2018

Mae’r Samariaid yn hyrwyddo ymestyn oriau agor ei llinell gymorth Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, wrth iddyn nhw gynyddu lefel y cymorth sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg. O’r blaen roedd llinell gymorth Gymraeg y Samariaid ar agor 28 awr yr wythnos ond yn awr bydd ar agor 49 awr yr wythnos.

Sefydlwyd y llinell Gymraeg benodol yn 2010 i helpu siaradwyr Cymraeg yr oedd arnyn nhw angen cymorth emosiynol. Yn sgil y cynnydd yn y galw am y gwasanaeth, mae gwirfoddolwyr y Samariaid wedi gweithio i gynyddu lefel y cymorth. Mae’r Eisteddfod eleni’n nodi blwyddyn bwysig i’r llinell Gymraeg, a fydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos am gyfanswm o 49 awr o hyn ymlaen.

Hefyd mae’r Samariaid wedi cyhoeddi eu gwasanaeth gohebiaeth Gymraeg newydd. Gall unrhyw un y mae arno angen cymorth emosiynol yn Gymraeg anfon llythyr Rhadbost. Gall ysgrifennu llythyr fod yn ffordd fwy personol, un sy’n ysgogi meddyliau, i chi gyfleu’ch teimladau ac mae’r Samariaid eisiau i siaradwyr Cymraeg gael y cyfle hwn.

Bydd gwirfoddolwyr o chwe changen wahanol ar stondin 307 yn Eisteddfod 2018 i hyrwyddo Llinell Gymraeg y Samariaid. Byddan nhw hefyd yn dosbarthu gwybodaeth am y cymorth emosiynol mae’r Samariaid yn ei ddarparu ac am wirfoddoli gyda'r elusen. 

Dywedodd Margaret Jones, Cadeirydd Is-bwyllgor Cymraeg y Samariaid –

“Mae hyn yn gynnydd gwych i’n gwasanaeth cymorth Cymraeg ac yn dyst i waith caled ein gwirfoddolwyr. Rydyn ni’n gwybod bod cael cymorth emosiynol yn eich iaith gyntaf yn hanfodol a’n gobaith yw y bydd hyrwyddo’r llinell a’n gwasanaeth ysgrifennu llythyrau’n annog mwy o siaradwyr Cymraeg i gysylltu â ni.

“Rydyn ni hefyd yn gobeithio y bydd hyrwyddo’r gwasanaeth yn yr Eisteddfod eleni’n helpu i ddenu gwirfoddolwyr newydd sy’n siarad Cymraeg. Mae’n hollbwysig inni gynnal y gwasanaeth ac mae arnom ni angen mwy o help bob amser.”

Er mwyn parhau i gynorthwyo siaradwyr Cymraeg, mae’r Samariaid hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr newydd.

Fel siaradwr Cymraeg neu Saesneg, mae llawer o ffyrdd y gallwch gynorthwyo’r Samariaid fel gwirfoddolwr yng Nghymru.  Mae’r Samariaid yn adnabyddus am y cymorth maen nhw’n ei gynnig i bobl sy’n eu ffonio ond maen nhw hefyd yn cynnig cymorth trwy e-bost, wyneb yn wyneb a thrwy lythyrau. Yr enw ar helpu’r Samariaid fel hyn yw bod yn wirfoddolwr gwrando. Fodd bynnag, does dim rhaid ichi fod yn wirfoddolwr gwrando a gallwch eu cefnogi mewn llawer o ffyrdd eraill a all gynnwys marchnata, codi arian, allestyn neu amrywiaeth o rolau gweinyddol.

Gallwch wneud gwahaniaeth syfrdanol gyda’r Samariaid trwy helpu i gynorthwyo pobl pan fo arnynt angen rhywun i siarad ag ef neu pan fônt yn mynd trwy gyfnod anodd yn eu bywydau. Mae’r Samariaid yn croesawu ac yn gwerthfawrogi pob gwirfoddolwr, o bob cefndir.

I gael gwybod mwy am wirfoddoli yn un o ddeg lleoliad y Samariaid ar draws Cymru, anfonwch neges e-bost at volunteering.wales@samaritans.org neu ffoniwch 02922 406305

DIWEDD

-     I gael mwy o wybodaeth, neu i ofyn am gyfweliad, cysylltwch ag Emma Harris, Swyddog Polisi a Chyfathrebu ar e.harris@samaritans.org neu 07984579050 / 029 2022 2008

Nodiadau i olygyddion:

  • Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd a’r nos, pob un dydd o’r flwyddyn, i wrando a chynnig cymorth cyfrinachol pan fo pethau’n eich poeni.
  • Ffoniwch 116 123 (mae’r rhif hwn yn DDI-DÂL ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn)
  • Ffoniwch y llinell Gymraeg ar 0808 164 0123 (ewch i www.samaritans.org/wales i weld yr oriau agor)
  • Gallwch hefyd anfon neges e-bost at jo@samaritans.org neu fynd i www.samaritans.org/branches i gael manylion y gangen agosaf ar gyfer cymorth wyneb yn wyneb.