Y Samariaid yn datgelu pedwar cam i leihau hunanladdiad yng Nghymru

Lawrlwytho Pedwar Cam i Achub Bywydau

Gweld y fersiwn Gymraeg

Heddiw mae’r Samariaid yng Nghymru wedi lansio ei maniffesto ar gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016, sef ‘Pedwar Cam i Achub Bywydau’.  

Nod y maniffesto yw nodi’r ffyrdd gorau o leihau hunanladdiad yng Nghymru, ac mae’n cael ei lansio yn ystod Wythnos Iechyd Dynion, ymgyrch ledled y Deyrnas Unedig sy’n canolbwyntio ar fyw’n iach i ddynion.

Dengys y ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) y bu 393 o hunanladdiadau ymysg y rhai 15 oed a hŷn yng Nghymru yn 2013; 59 o farwolaethau yn fwy nag yn 2012. Mae’r gyfradd hunanladdiadau ar gyfer gwrywod ar ei huchaf ers 1981, wedi iddi gynyddu 23 y cant rhwng 2012 a 2013. Yng Nghymru, mae’r gyfradd hunanladdiadau ar gyfer gwrywod wedi bod yn sylweddol uwch na’r gyfradd yn Lloegr ers 2010. Mae’r ffigurau hefyd yn dangos mai hunanladdiad yw prif achos marwolaeth ymysg pobl rhwng 20 a 34 oed.   

Mae’r elusen yn galw ar y Cynulliad i gymryd pedwar cam i fynd i’r afael â’r cyfraddau hunanladdiad cynyddol ac i wella iechyd a lles meddyliol cymunedau ledled Cymru. Mae’r camau’n nodi’r angen i hybu iechyd meddwl, sefydlu cynlluniau atal hunanladdiad mewn cymunedau lleol, mynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol a chynorthwyo’r Samariaid i sicrhau bod ei gwasanaeth ffôn yn ddi-dâl.

Mae’r Samariaid yn gofyn i’r Cynulliad i gyflwyno polisi isafswm pris uned ar gyfer alcohol, i edrych ar ffyrdd o sicrhau y caiff pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed eu cefnogi mewn addysg, ac i herio stigma iechyd meddwl trwy gefnogi a chydgysylltu ymgyrchoedd a dargedir at ddynion yn benodol.

Dywedodd Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru:

‘Er bod achosion hunanladdiad yn gymhleth, gwyddom fod rhai ffactorau’n cynyddu’r risg ymysg rhai grwpiau ac unigolion penodol. Mae’r ffactorau hyn yn cynnwys amddifadedd, bod yn ddyn a chamddefnyddio alcohol. Er mwyn lleihau hunanladdiad mae angen i amrywiaeth fawr o asiantaethau gydweithio’n genedlaethol ac mewn cymunedau lleol, er mwyn rhoi’r cyfle gorau i bobl weddnewid eu bywydau pan maen nhw’n cael trafferth i ymdopi.   

Mae arnon ni angen ymagwedd sy’n hybu iechyd a lles meddyliol, cymorth amserol ac ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd, ac sy’n lleihau anghydraddoldeb. Bydd y gwaith mae ei angen i sicrhau hyn yn cefnogi uchelgeisiau polisi eraill i wneud cymunedau’n fwy cydnerth, i wella ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd ac i wella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl.’

Mae’r Samariaid yng Nghymru wedi croesawu ail gam Strategaeth a Chynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed ‘Siarad â Fi 2’, ac yn credu bod bodolaeth cynlluniau o’r fath, a’r gwaith o’u cyflawni’n effeithiol, yn hollbwysig i’r ymdrechion i leihau hunanladdiad.

Mae’r Samariaid yn credu y gellir lleihau’r gyfradd hunanladdiadau’n sylweddol a chanfod ffyrdd o ymateb i bobl sydd mewn trallod trwy gydweithio, yn lleol ac yn genedlaethol, i sicrhau newid gwirioneddol yng Nghymru.

– DIWEDD –

I gael mwy o wybodaeth am waith Samariaid Cymru, cysylltwch â thîm y Wasg ar: 029 2022 2008 neu e-bost e.harris@samaritans.org

 Nodiadau i olygyddion