Y Samariaid Yn Cyrraedd Cymoedd Y De

-O dan embargo caeth, 00:01 dydd Llun 19 Hydref 2015

Heddiw mae’r Samariaid wedi lansio Prosiect Peilot Cymoedd y De, sydd â’r nod o ddarparu cymorth i unigolion yn eu cymunedau ledled Cymoedd y De. Mae’r prosiect yn ceisio lleihau trallod emosiynol a lleihau risg hunanladdiad yn y Cymoedd trwy ei gwneud yn haws defnyddio gwasanaeth cymorth emosiynol y Samariaid a hybu ymddygiad ceisio cymorth. 

Mae rhwng 300 a 350 o hunanladdiadau yng Nghymru bob blwyddyn ac mae’r galw am wasanaeth y Samariaid yn cynyddu – y llynedd cymerasant alwad bob 3 munud. Yng Nghymru, mae’r gyfradd hunanladdiadau ymysg dynion ar ei huchaf ers 1981; cododd cyfraddau hunanladdiad ymysg gwrywod 23% rhwng 2012 a 2013.

Mae ymchwil yn dangos bod cysylltiad rhwng nifer yr hunanladdiadau a chymunedau mwy difreintiedig, ac ymddengys fod y bwlch hwn yn lledu yng Nghymru.

Dywedodd Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru:

‘Mae atal hunanladdiadau’n golygu lliniaru a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau. Mae’n golygu mynd ati i’w gwneud yn haws manteisio ar ffynonellau cymorth, chwalu rhwystrau a gweithio gyda chymunedau lleol a’u gwneud yn fwy egnïol. Ar hyn o bryd nid oes gan y Samariaid gangen yng Nghymoedd y De ac mae’n uchelgais gennym ers talwm i sefydlu presenoldeb yno. Rydyn ni wrth ein bodd â’r cymorth rydyn ni wedi’i gael hyd yma gan sefydliadau allweddol yn yr ardal.’

Caiff y prosiect ei lansio heddiw yn Redhouse ym Merthyr a bydd yr Athro Heather Stevens CBE, Cadeirydd Sefydliad Waterloo, yn bresennol. Bydd Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, hefyd yn bresennol.

Mae’r Samariaid angen eich cymorth chi

Er mwyn sicrhau gwaith allestyn llwyddiannus a helpu cynifer o bobl ag sy’n bosibl yng Nghymoedd y De, mae angen i’r Samariaid recriwtio gwirfoddolwyr newydd.

Oes gennych chi ddiddordeb?

  • Bod yn wirfoddolwr gwrando a rhoi cymorth i bobl sydd angen siarad.
  • Bod yn wirfoddolwr cynorthwyo a’n helpu i godi ymwybyddiaeth o’n gwaith yng Nghymru.
  • Helpu i hyfforddi sefydliadau i fynd at rywun maen nhw’n pryderu amdano.
  • Ein helpu gyda’r gwaith o redeg ein prosiect o ddydd i ddydd trwy roi cymorth gweinyddol, codi arian neu fod yn rhan o’n tîm rheoli.

I gael mwy o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at wales@samaritans.org neu ffoniwch swyddfa Cymru ar 029 2022 2008

 

Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd a’r nos, pob un dydd o’r flwyddyn, i wrando a chynnig cymorth cyfrinachol pan mae pethau’n eich poeni. Ffoniwch 116 123 (mae’r rhif hwn yn DDI-DÂL ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn), anfonwch neges e-bost at jo@samaritans.org, neu ewch i www.samaritans.org i gael hyd i fanylion y gangen agosaf.

– DIWEDD –

Nodiadau i Olygyddion:

 

  • Yng Nghymru, mae’r Samariaid yn gweithio’n lleol ac yn genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o’u gwasanaeth ac i estyn allan i gymunedau lleol i gynorthwyo pobl sy’n cael trafferth i ymdopi. Maen nhw’n gweithredu mewn ysgolion, ysbytai, carchardai ac ar orsafoedd rheilffordd. Maen nhw’n ceisio defnyddio eu harbenigedd a’u profiad i wella polisïau ac arferion ac maen nhw’n cyfrannu at y gwaith o ddatblygu a gweithredu Cynllun Gweithredu Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed ar gyfer Cymru ‘Siarad â Fi’.

 

  • Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd a’r nos, pob un dydd o’r flwyddyn, i wrando a chynnig cymorth cyfrinachol pan mae pethau’n eich poeni. Ffoniwch 116 123 (mae’r rhif hwn yn DDI-DÂL ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn), anfonwch neges e-bost at jo@samaritans.org, neu ewch i www.samaritans.org i gael hyd i fanylion y gangen agosaf.