Y Samariaid yn croesawu penodiad Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Hoffai’r Samariaid yng Nghymru achub ar y cyfle hwn i longyfarch Mark Drakeford AC ar ei benodiad yn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cafodd strategaeth gyntaf Cymru i leihau hunanladdiad ei lansio gan Edwina Hart AC yn 2009 a chafodd ei chroesawu gan lawer ar draws y GIG, gwasanaethau cymdeithasol a’r sector gwirfoddol. Fodd bynnag, ers 2010 rydyn ni wedi gweld nifer o ffactorau cymdeithasol ac economaidd allweddol yn gwaethygu i lawer o bobl, gan gynnwys cynnydd mewn diweithdra a digartrefedd. Drwy gydol y cyfnod hwn hefyd cofnodwyd codiadau sy’n peri gofid yn y gyfradd hunanladdiadau ac yn nifer wirioneddol y bobl sy’n lladd eu hunain yng Nghymru. Mae yna rôl barhaus bwysig i Lywodraeth Cymru wneud popeth a all i leihau cyfraddau hunanladdiad yng Nghymru. Mae angen i ni barhau i feithrin ymwybyddiaeth gyhoeddus o sefydliadau sy’n darparu cymorth a pharhau i leihau’r stigma ynghylch hunanladdiad a salwch meddwl (ewch i wefan Amser i Newid Cymru i gael mwy o wybodaeth).  Ac mae angen i ni ymchwilio i’r rhesymau pam y mae hunanladdiad yng Nghymru fwyfwy yn fater sy’n ymwneud â dynion dan anfantais (cliciwch yma i lawrlwytho adroddiad y Samariaid ar ddynion a hunanladdiad).

Dangosodd y Gweinidog newydd ei ymrwymiad i leihau hunanladdiad yng Nghymru pan siaradodd ar banel Cynhadledd y Samariaid ‘Dynion, Hunanladdiad a Chymdeithas’ ym mis Tachwedd 2012. Edrychwn ymlaen at gydweithio’n agos gydag ef eto wrth ddatblygu strategaeth newydd i leihau hunanladdiad a hunan-niwed o 2014 ymlaen.

Tags: