Sylwadau’r Samariaid ar adolygiad Iechyd Cyhoeddus Cymru o hunanladdiadau tebygol ymysg pobl ifanc

cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Gan gynnig sylwadau ar ddogfen Iechyd Cyhoeddus Cymru Adolygiad thematig o farwolaethau plant a phobl ifanc drwy hunanladdiad tebygol, 2006-2012, dywedodd Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol Samariaid Cymru:

“Mae pob hunanladdiad yn wastraff bywyd ofnadwy, a dyna pam yr ydyn ni’n croesawu’r adolygiad pwysig hwn. Yn benodol, yr argymhellion i gryfhau’r cyfathrebu rhwng y Llywodraeth, gweithwyr proffesiynol a’r trydydd sector sy’n cydweithio i atal hunanladdiadau. Mae’r Samariaid yn cynorthwyo teuluoedd, cyfeillion a chymunedau ysgol yn sgil hunanladdiad. Rydyn ni hefyd yn cydweithio’n agos ag asiantaethau eraill i gynorthwyo’r bobl sy’n ein ffonio.

“Mae’n bwysig nodi bod yr adolygiad wedi pwysleisio rôl ysgolion, colegau a gweithleoedd fel lleoliadau hollbwysig i ymgysylltu â phobl ifanc fregus. Mae’r Samariaid yn gweithredu ledled Cymru gan ddefnyddio dull cyfannol o weithio gyda chymunedau ysgolion a cholegau. Nod ein rhaglen DEAL (Developing Emotional Awareness and Learning) yw gwella’r ddealltwriaeth o iechyd emosiynol a gwella strategaethau ymdopi effeithiol ymysg pobl ifanc rhwng 14 ac 16 oed, gyda fideos, cynlluniau gwersi ac adnoddau ategol sydd ar gael yn rhwydd i’r holl ysgolion ledled y wlad. Mae’r adolygiad yn nodi, yn gywir ddigon, y gall stigma fod yn rhwystr i geisio cymorth. Mae ein rhaglen DEAL yn caniatáu i bynciau heriol fel iselder a hunan-niwed gael eu trafod mewn ffordd agored a chadarnhaol. Yn y cyfamser, nod ein gwasanaeth Step by Step yw galluogi ysgolion i ymateb ac ymadfer yn sgil hunanladdiad neu ymgais at hunanladdiad, a’r bwriad yn y pen draw yw atal rhagor o farwolaethau fel hyn.

“Pwysleisiodd yr adolygiad rôl yr amgylchedd ar-lein mewn rhai marwolaethau. Gwyddom fod y rhyngrwyd yn cael dylanwad mawr ar bobl ifanc ac yn ddiweddar rydyn ni wedi lansio prosiect ymchwil arloesol gyda Phrifysgol Bryste ar y rhan mae’r rhyngrwyd yn ei chwarae i’r rheiny sydd â meddyliau hunanladdol. Hefyd, mae gan y Samariaid bartneriaeth barhaus gyda Facebook, sy’n caniatáu i ddefnyddwyr gyfeirio cyfeillion sydd efallai’n cael trafferth i ymdopi, a Google i gyfeirio pobl sy’n chwilio am ‘hunanladdiad’ i’n gwasanaeth ni.

"Yng Nghymru rydyn ni’n rhedeg rhaglen estyn allan “Feet on the Street” mewn trefi a dinasoedd ledled y wlad. Mae’n bwysig i’r Samariaid fod ein gwirfoddolwyr i’w gweld yng nghanol ein cymunedau, yn rheolaidd, i unrhyw un sydd angen rhywun i siarad ag ef. Mae gan y Samariaid linell Gymraeg benodol, sydd ar agor bob dydd o 7pm i 11pm ar 0300 123 3011.”

– Diwedd –

I gael mwy o wybodaeth am waith y Samariaid, neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Swyddfa’r Wasg y Samariaid ar 020 8394 8300 / 07943 809162 e-bost press@samaritans.org

Nodiadau i olygyddion:

Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd, bob un dydd o’r flwyddyn. Rydyn ni’n darparu lle diogel i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi, pwy bynnag yw e, sut bynnag mae’n teimlo, beth bynnag mae bywyd wedi’i wneud iddo. Ffoniwch 116 123, e-bost jo@samaritans.org, neu chwiliwch am fanylion y gangen agosaf.
 

Tags: