Swildod Sy’n Ein Cadw’n Dawel - 1 Ym Mhob 3 Yn Peidio  Rhannu Problemau Rhag Ofn Bod Yn Faich

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

-O dan embargo caeth, 00:01 1 Gorffennaf 2015-                                        

Mae bron traean o’r bobl yn y Deyrnas Unedig yn dweud nad ydynt eisiau bod yn faich ar bobl eraill gyda’u problemau, yn ôl ymchwil i elusen y Samariaid.

Mae’r ffigurau, a gyhoeddir heddiw i lansio ymgyrch y Samariaid i godi ymwybyddiaeth, #SiaradwchaNi, hefyd yn datgelu bod mwy nag 1 ym mhob 5 (21.4%) o bobl weithiau’n teimlo wedi’u llethu gan eu gofidiau, ond mae 1 ym mhob 9 (11.4%) yn teimlo nad oes ganddynt neb i sôn wrtho amdanynt.*

Mae’r pethau eraill sy’n ein rhwystro rhag sôn am yr hyn sy’n ein poeni’n cynnwys:

  • Teimlo embaras (1 ym mhob 7 neu 14.4%) 
  • Teimlo’n wan (1 ym mhob 10 neu 10.2%) 
  • Teimlo bod pobl yn ein barnu (1 ym mhob 12 neu 8.3%)
  • Cael ein hystyried yn ‘rhyfedd’ (1 ym mhob 15 neu 6.4%)

I’r rhai ohonom sy’n teimlo y gallwn rannu ein gofidiau, y person rydyn ni’n fwyaf tebygol o droi ato yw partner (mwy na 1 ym mhob 3 ohonom, 34.4%), yna ffrind (1 ym mhob 5 ohonom, 20.1%).  Trist yw dweud y bydd ychydig llai nag 1 ym mhob 7 ohonom (13.1%) yn mygu ein teimladau, a bydd bron 1 ym mhob 10 ohonom (9.2%) yn osgoi pobl ac yn treulio amser ar ein pen ein hunain.

Heblaw digwyddiadau o bwys mewn bywyd fel profedigaeth, colli swydd neu ysgariad, yn yr arolwg gofynnwyd i bobl restru’r pethau pob dydd sydd wedi bod yn eu poeni mwyaf yn ystod y 12 mis diwethaf. Y pum peth mwyaf cyffredin yn eu trefn yw:

  • Perthnasoedd (48.6%)
  • Gwaith (yn arbennig llwyth gwaith) (46.6%)
  • Bywyd cartref (36.1%)
  • Iechyd corfforol (36.1%)
  • Dadleuon teuluol (32.3%)

Hefyd yn amlwg roedd materion ariannol (26.3%), incwm (25.6%), iechyd meddwl (23.8%) a dyledion (20%).

Mae Cadeirydd y Samariaid, y gwirfoddolwr profiadol Jenni McCartney, yn dweud y gall siarad roi cymorth gwirioneddol i bobl weld ffordd trwy eu problemau.

“Dydych chi ddim yn wan nac yn rhyfedd os ydych chi’n siarad am yr hyn sy’n eich poeni. Cryfder yw cydnabod eich angen i siarad. Mae pawb yn wahanol a mae’r hyn y gallai un person ymdopi ag ef yn gallu llethu rhywun arall yn rhwydd. Gall ein gwirfoddolwyr roi cymorth ichi, beth bynnag rydych chi’n mynd drwyddo – straen yn y gwaith, trafferthion ariannol, anawsterau teuluol, problemau’n ymwneud â rhywioldeb, neu ddigwyddiad o bwys yn eich bywyd. Mae gwirfoddolwyr y Samariaid yma bob awr o’r dydd a’r nos, bob un dydd o’r flwyddyn, i wrando’n gyfrinachol ar beth bynnag rydych angen ei rannu.”

Mae Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol y Samariaid, Fiona Malcolm, yn gobeithio y bydd eu hymgyrch #SiaradwchaNi yn cyrraedd pobl nad ydynt efallai’n sylweddoli bod eu gwasanaethau yno i bawb.

“Os ydych chi’n cael trafferth i ymdopi, gall buddion rhannu’ch pryderon fod yn enfawr. Mae pobl sydd wedi cysylltu â’r Samariaid yn dweud wrthym fod teimlo bod rhywun yn gwrando arnyn nhw, yn eu deall ac yn malio amdanyn nhw wedi eu helpu i deimlo’n well ac yn llai unig. Hyd yn oed os nad oedd modd datrys eu problem erbyn diwedd eu sgwrs gyda ni, weithiau roedd y broses o rannu yn ddigon i ddechrau proses ymadfer, gan arwain at gymryd camau cadarnhaol neu geisio mathau eraill o gymorth.”    

Drwy gydol mis Gorffennaf, bydd gwirfoddolwyr y Samariaid ledled y wlad yn cynnal digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau maen nhw’n eu darparu yn eu cymunedau lleol. Gall unrhyw un gysylltu â’r Samariaid, bob awr o’r dydd a’r nos, bob un dydd o’r flwyddyn, ynghylch unrhyw beth sy’n eu poeni – dros y ffôn, trwy e-bost, mewn neges destun neu drwy siarad â gwirfoddolwr wyneb yn wyneb yn un o’u canghennau. I gael gwybod  am ddigwyddiadau #SiaradwchaNi yn eich ardal leol, ewch i www.samaritans.org

Helpwch i ledu’r gair am #SiaradwchaNi trwy ddilyn y Samariaid ar Twitter @samaritans neu Facebook www.facebook.com/samaritanscharity

– DIWEDD –

I gael mwy o wybodaeth am ymgyrch y Samariaid, #SiaradwchaNi, cysylltwch â Thîm y Wasg yn swyddfa’r Samariaid ar 020 8394 8300, neu drwy e-bost press@samaritans.org.

Nodiadau i olygyddion:

  • Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd a’r nos, bob un dydd o’r flwyddyn. Maen nhw’n darparu lle diogel i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi, pwy bynnag ydyn nhw, sut bynnag maen nhw'n teimlo, beth bynnag mae bywyd wedi’i wneud iddyn nhw. Ffoniwch 116 123 (mae’r rhif hwn yn DDI-DÂL ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn) neu ffoniwch y llinell Gymraeg ar 0808 164 0123 (gellir ffonio’r rhif hwn yn ddi-dâl ac mae’r llinell ar agor o 7pm i 11pm 7 diwrnod yr wythnos). Gallwch hefyd anfon neges e-bost at jo@samaritans.org neu fynd i www.samaritans.org i gael hyd i fanylion y gangen agosaf.