SAMARITANS YNG NGHYMRU’N ESTYN ALLAN AR DDYDD GŴYL DEWI GYDA CHYMORTH NIGEL OWENS MBE

Bydd canghennau Samaritans ar draws Cymru yn eu gorsafoedd rheilffordd lleol ar Ddydd Gŵyl Dewi heddiw i godi ymwybyddiaeth o’u gwasanaeth ceisio cymorth. Er bod llawer o bobl yn gwybod am wasanaeth cymorth emosiynol Samaritans trwy Brydain, mae Samaritans Cymru’n manteisio ar Ddydd Gŵyl Dewi i gynyddu ymwybyddiaeth o’i llinell gymorth Gymraeg y gellir ei ffonio’n ddi-dâl i siaradwyr Cymraeg.

Mae Samaritans hefyd eisiau i bobl ledled Cymru wybod y gallwch gysylltu am unrhyw beth sy’n achosi pryder ichi, beth bynnag yw maint y broblem. Maen nhw yno i wrando. Does dim rheswm nodweddiadol pam y byddai rhywun yn ein ffonio, a does dim person nodweddiadol sy’n cysylltu â Samaritans, chwaith.

Rhesymau cyffredin pam mae pobl yn cysylltu â Samaritans -

 • problemau gyda pherthnasoedd a’r teulu
 • colli rhywun, gan gynnwys colli ffrind neu aelod o’r teulu trwy brofedigaeth
 • pryderon ariannol
 • straen sy’n gysylltiedig â swydd
 • straen sy’n gysylltiedig â’r coleg neu astudiaethau
 • unigedd ac arwahanrwydd
 • iselder
 • salwch corfforol sy’n achosi poen a/neu anabledd
 • defnydd trwm o alcohol neu gyffuriau eraill, neu ddibyniaeth arnyn nhw
 • meddyliau am hunanladdiad

Dywedodd Nigel Owens MBE, sy’n cefnogi Samaritans -

“Rwy’n falch i gefnogi Samaritans Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi. Mae’n wirioneddol bwysig inni hyrwyddo eu rhif Cymraeg di-dâl i siaradwyr Cymraeg. Mae Samaritans yno i’r rheiny sy’n cael trafferth i ymdopi ac mae hynny’n cynnwys cymunedau ledled Cymru gyfan.

Yn y gorffennol, pan roeddwn i’n dioddef gyda phroblemau personol, byddai wedi bod yn dda gen i fod yn fwy ymwybodol o elusennau fel Samaritans sydd wastad yno i helpu. Pe bawn i wedi bod, efallai na fyddwn i wedi mynd i le mor dywyll nac wedi bod mor agos at golli fy mywyd”

 

Mae’r canghennau yng Nghymru sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad ledled Cymru heddiw’n cynnwys Caerdydd, Abertawe, Casnewydd, Aberystwyth, Bangor, Pen-y-bont ar Ogwr a Hwlffordd. Byddan nhw i gyd yn eu prif orsafoedd rheilffordd – chwiliwch am y crysau T gwyrdd!

Dywedodd Geraint Morgan, Rheolwr Cysylltiadau Cymunedol Trenau Arriva Cymru –

“Mae’r diwydiant rheilffyrdd yn malio am lesiant a diogelwch ei gwsmeriaid a’i staff ac rydyn ni’n falch i gefnogi Samaritans wrth iddyn nhw hyrwyddo eu llinellau cymorth Cymraeg a Saesneg a’r cymorth gwerthfawr mae eu gwirfoddolwyr yn ei ddarparu.”

Mae Samaritans ar gael bob awr o’r dydd a’r nos, pob un dydd o’r flwyddyn, i wrando a chynnig cymorth cyfrinachol pan mae pethau’n eich poeni. Ffoniwch 116 123 (mae’r rhif hwn yn DDI-DÂL ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn) neu ffoniwch y llinell Gymraeg ar 0808 164 0123 (gellir ffonio’r rhif hwn yn ddi-dâl ac mae’r llinell ar agor o 7pm i 11pm 7 diwrnod yr wythnos). Gallwch hefyd anfon neges e-bost at jo@samaritans.org neu fynd i www.samaritans.org i gael hyd i fanylion y gangen agosaf yng Nghymru.

 

Nodiadau i olygyddion:

 • I gael mwy o wybodaeth a threfnu cyfweliadau, cysylltwch ag e.harris@samaritans.org neu ffoniwch 029 2022 2008.
 • Mae Samaritans ar gael bob awr o’r dydd a’r nos, pob un dydd o’r flwyddyn, i wrando a chynnig cymorth cyfrinachol pan mae pethau’n eich poeni. Ffoniwch 116 123 (mae’r rhif hwn yn DDI-DÂL ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn) neu ffoniwch y llinell Gymraeg ar 0808 164 0123 (gellir ffonio’r rhif hwn yn ddi-dâl ac mae’r llinell ar agor o 7pm i 11pm 7 diwrnod yr wythnos). Gallwch hefyd anfon neges e-bost at jo@samaritans.org neu fynd i www.samaritans.org i gael hyd i fanylion y gangen agosaf.

Tags: