Samariaid yn lansio Canllawiau dwyieithog cyntaf i’r Cyfryngau

Dydd Mercher 29 Ionawr 2014

English version of press release: Samaritans launches its first bilingual Media Guidelines

Llun uchod (chwith i'r dde): Christopher Mill - Ymddiriedolwr o Gymru, Samariaid, Mark Drakeford AC - Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Sarah Stone - Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, Samariaid.

Heddiw croesawodd Mark Drakeford AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, lansiad Canllawiau dwyieithog cyntaf y Samariaid i’r Cyfryngau ar Adrodd am Hunanladdiad, yng Nghaerdydd.

Mae ymchwil yn dangos cysylltiadau clir rhwng y ffordd mae’r cyfryngau’n portreadu hunanladdiad ac ymddygiad efelychol ymysg pobl fregus. Mae canllawiau’r Samariaid, sydd wedi’u seilio ar ugain mlynedd o waith agos gan yr elusen gyda’r cyfryngau, yn darparu arweiniad ymarferol i ohebwyr a gwneuthurwyr rhaglenni ar sut i ymdrin â’r mater sensitif hwn mewn ffordd gyfrifol, yn ychwanegol at y codau golygyddol a nodir gan reoleiddwyr y diwydiant.

Mae’r argraffiad newydd hwn o ganllawiau’r Samariaid i’r cyfryngau wedi cael ei ddatblygu yn dilyn yr ymgynghoriad helaethaf a gynhaliwyd gan yr elusen erioed gyda newyddiadurwyr, y byd academaidd sy’n ymwneud â hunanladdiad a grwpiau o randdeiliaid perthnasol.

Dywedodd Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru: “Mae ein canllawiau’n cynorthwyo’r cyfryngau yn eu rôl allweddol i godi ymwybyddiaeth o’r materion ynghylch hunanladdiad, fel yr arwyddion i gadw golwg amdanynt mewn pobl a all fod yn fregus. Mae siarad am hunanladdiad yn y cyfryngau, o’i wneud mewn ffordd gyfrifol, yn annog pobl i ofyn am help trwy dynnu sylw at ffynonellau cymorth gwerthfawr, fel llinell gymorth y Samariaid.

“Mae’n bwysig i’r canllawiau hyn fod ar gael yn rhwydd i’r holl gyfryngau ledled Cymru ac rwy wrth fy modd bod y fersiwn dwyieithog hwn gennym ni.”

Wrth lansio’r canllawiau, dywedodd Mark Drakeford AC:

“Mae canllawiau’r Samariaid ar adrodd am hunanladdiad wedi bod yn bwysig wrth wella’r ffordd mae’r wasg yn ymdrin â’r mater pwysig hwn. Mae llawer o astudiaethau wedi dangos bod rhoi sylw i hunanladdiad yn y cyfryngau, o’i wneud yn y ffordd anghywir, yn cael effaith negyddol ar gyfraddau hunanladdiad. Yn yr un modd, wrth adrodd amdano mewn ffordd ofalus a sensitif, mae gan y cyfryngau gyfraniad cadarnhaol i’w wneud i ddealltwriaeth y cyhoedd o’r mater pwysig hwn. Mae’n hanfodol, felly, fod y canllawiau hyn yn bodoli ac yn cael eu dilyn.”

Ar gyfartaledd, mae mwy na 300 o bobl yn lladd eu hunain bob blwyddyn ar draws Cymru. Problem iechyd cyhoeddus yw hunanladdiad ac mae’r Samariaid wedi chwarae rhan hanfodol yn y gymdeithas.

Mae llinell gymorth yr elusen yn cynnig lle diogel i siarad i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi, pwy bynnag yw’r unigolyn, sut bynnag mae’n teimlo, beth bynnag mae bywyd wedi’i wneud iddo.

 

– DIWEDD –

I gael mwy o wybodaeth am waith y Samariaid, cysylltwch â swyddfa’r wasg ar: 020 8394 8300 neu e-bost press@samaritans.org

 

Nodiadau i olygyddion:

Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd, bob un dydd o’r flwyddyn.

Rydym yn cynnig lle diogel i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi, pwy bynnag yw’r unigolyn, sut bynnag mae’n teimlo, beth bynnag mae bywyd wedi’i wneud iddo.

Ffoniwch 116 123, anfonwch neges e-bost at jo@samaritans.org, neu ewch i www.samaritans.org i gael manylion y gangen agosaf.

Related content