Mwy O’r bobl sy’n cysylltu a Samariaid Caerdydd yn trafod problemau arianol

Cododd nifer y bobl a gysylltodd â changen Caerdydd o’r Samariaid i drafod pryderon ariannol y llynedd, yn ôl arolwg ciplun blynyddol yr elusen.

Yn ystod yr wythnos y cynhaliwyd yr arolwg ym mis Tachwedd 2014, siaradodd 8.6 y cant o’r rhai a gysylltodd â’r Samariaid am eu pryderon ariannol, o gymharu ag ychydig llai na 6 y cant y flwyddyn gynt.

Lluniwyd yr arolwg o’r cysylltiadau a gofnodwyd gan bump o ganghennau’r Samariaid o gwmpas y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, rhwng 24 a 30 Tachwedd yn 2014, a gafwyd gydag ychydig mwy na 2,000 o bobl. Cafodd y galwadau hyn am gymorth eu gwneud dros y ffôn, trwy negeseuon e-bost a thestun, ac mewn cyfarfodydd wyneb i wyneb yn y canghennau.

Galwodd mwy o ddynion na menywod gangen Caerdydd, ac roeddent yn fwy tebygol o drafod problemau ariannol. Cododd nifer y galwadau gan ddynion a menywod o 234 yn 2013 i 304 yn ystod yr wythnos y cynhaliwyd yr arolwg yn 2014. Galwodd 153 o ddynion a 132 o fenywod y gangen, a siaradodd 9.1 y cant o’r dynion a 5.3 y cant o’r menywod am broblemau ariannol.

Yn gyffredinol, dangosodd yr arolwg fod oddeutu traean o’r bobl a gysylltodd â’r pum cangen ym mis Tachwedd 2014 wedi sôn am unigrwydd. Cafodd ffigurau ar gyfer unigrwydd ac arwahanrwydd eu cynnwys am y tro cyntaf y llynedd.

Yn ogystal â theimlo’n unig, cafwyd cynnydd bach yn nifer y bobl a gysylltodd â’r gangen i drafod pryderon cyflogaeth ym mis Tachwedd 2014, sef 5.6 y cant o gymharu â 5 y cant y flwyddyn gynt.

Dywedodd Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru: “Mae hyn yn dangos gwerth gwasanaeth y Samariaid; mae ein gwirfoddolwyr yno bob amser i wrando ar bobl sydd angen cymorth a rhywun i siarad ag e am beth bynnag sy’n eu poeni, boed unigrwydd, iselder neu bryderon ariannol.

“Pobl gyffredin yw’r gwirfoddolwyr, sy’n cadw popeth a ddywedir wrthyn nhw’n breifat, fel y gall unrhyw bobl sy’n galw fod yn nhw eu hunain, beth bynnag sydd wedi digwydd iddyn nhw.

Ychwanegodd Sarah: “Fel elusen, rydyn ni’n dibynnu ar ymroddiad ein 21,000 o wirfoddolwyr ac ar roddion gan y cyhoedd i gadw ein llinell gymorth a’n gwasanaethau eraill ar agor, fel bod pobl yn gwybod y bydd rhywun yno bob amser i droi ato.”

I gael mwy o wybodaeth am waith y Samariaid, cysylltwch â swyddfa’r wasg ar: 020 8394 8300 neu anfonwch neges e-bost at press@samaritans.org.

– DIWEDD –

Nodiadau i olygyddion:

Tags: