Mathewfest: digwyddiad tri diwrnod yn y cymoedd i godi ymwybyddiaeth o hunanladdiad ymysg dynion

I nodi Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd 2017 y penwythnos hwn, mae teulu a ffrindiau Mathew Harvey wedi trefnu digwyddiad codi arian a fydd yn para am dri diwrnod, er mwyn dathlu ei fywyd a chodi ymwybyddiaeth o iselder a hunanladdiad ymysg dynion. Mae Mathewfest, a gynhelir o ddydd Gwener i ddydd Sul yng Nghwm-brân a Phont-y-pŵl, yn cynnwys lliaws o ddigwyddiadau gan gynnwys ras hwyl, taith gerdded a beicio noddedig a chyngerdd cerddorol, a bydd mwy na 200 o bobl yn cymryd rhan. Roedd Mathew Harvey, oedd yn gerddor brwdfrydig a dawnus iawn, yn fab, tad, brawd, ewythr a ffrind annwyl iawn.

Roedd trefnwyr y digwyddiad yn deulu a ffrindiau agos i Mathew a benderfynodd drefnu digwyddiad i ddathlu ei fywyd a chynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd siarad yn agored ac estyn allan am gymorth. Maen nhw wedi penderfynu defnyddio’r digwyddiad i godi arian at brosiect Cymoedd y De, un o brosiectau’r Samariaid yng Nghymru sydd â’r nod o leihau hunanladdiadau ar draws Cymoedd y De.

Dywedodd Susan Francis, Swyddog Prosiect Cymoedd y De y Samariaid:

“Rydyn ni’n falch i gael ein cysylltu â’r digwyddiad gwych hwn. Mae Mathewfest yn ffordd wirioneddol gadarnhaol o ymgysylltu â’r cymunedau lleol a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd siarad ac estyn allan am gymorth. Nod ein prosiect yw gwella mynediad i’n gwasanaeth cymorth emosiynol a hybu ymddygiad ceisio cymorth yn y Cymoedd, ac mae’r un nodau gan y digwyddiad a dathliad hwn.

“Mae teimlo’n drallodus neu’n hunanladdol yn fwy cyffredin nag y mae llawer o bobl yn meddwl a’r peth pwysig yw inni hybu sgwrs. Gwyddom fod llawer o unigolion yn cuddio eu problemau ac yn ceisio bod yn gryf ond does dim cywilydd mewn gofyn am gymorth. Yn wir, dywedwn i mai cryfder yw e. Mae teulu a ffrindiau Mathew yn gweithio’n galed iawn i gyfleu’r neges hon ar draws y gymuned”

I gefnogi Mathewfest, mae’r Samariaid yn rhannu rhai arwyddion y gallech chi neu rywun rydych yn ei adnabod fod yn cael trafferth i ymdopi. Maen nhw’n dweud, er nad oes modd disgrifio’n gyffredinol sut y gall cael trafferth i ymdopi wneud ichi deimlo neu ymddwyn, fod yna rai symptomau i fod yn ymwybodol ohonyn nhw i chi’ch hun neu rywun rydych chi’n ei adnabod.

  • Bod heb egni neu deimlo’n flinedig, teimlo’n aflonydd ac yn anniddig
  • Teimlo’n ddagreuol
  • Ddim eisiau siarad neu fod gyda phobl
  • Ddim eisiau gwneud pethau yr ydych yn eu mwynhau fel arfer
  • Defnyddio alcohol neu gyffuriau i ymdopi â theimladau
  • Ei chael yn anodd ymdopi â phethau pob dydd

Os yw’r arwyddion hyn i’w gweld yn eich achos chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, mae’r Samariaid eisiau annog pobl i estyn allan i rywun neu i’w ffonio am ddim ar unrhyw adeg ar 116 123. Nid yw’r rhif yn ymddangos ar filiau ffôn. Gallwch hefyd anfon neges e-bost at jo@samaritans.org neu fynd i un o’u naw cangen yng Nghymru, y mae eu manylion ar www.samaritans.org/branches Gall pobl a hoffai siarad â rhywun yn Gymraeg ffonio’r llinell gymorth Gymraeg ar 0808 164 0123, sydd ar agor o 7 i 11pm, 7 diwrnod yr wythnos. Hefyd maen nhw eisiau atgoffa’r cyhoedd nad oes yn rhaid teimlo’n hunanladdol i gysylltu â nhw. Maen nhw’n cynnig lle diogel ichi siarad unrhyw bryd yr ydych eisiau, yn eich ffordd eich hun – am beth bynnag sy’n eich poeni.

Meddai Craig Jenkins, ffrind gorau Mathew: 

“I fi, roedd angen i’r digwyddiad hwn gael ei gynnal am ddau brif reswm. Yn gyntaf, i ddathlu bywyd Mathew a’r cof amdano, ac yn ail i godi ymwybyddiaeth am iselder a hunanladdiad ymysg dynion. Does dim digon yn cael ei wneud i fynd i’r afael â’r anhwylder erchyll hwn. Dyma un o’r rhesymau pam ddewison ni’r Samariaid yng Nghymru fel ein helusen oherwydd y cymorth anhygoel maen nhw’n ei roi i unrhyw un sy’n mynd trwy gyfnod anodd yn ei fywyd. Fyddech chi byth wedi meddwl bod Mathew yn mynd trwy’r hyn roedd yn mynd drwyddo a galla i ond gobeithio y byddwn ni wedi gwneud gwahaniaeth, ar ôl Mathewfest, os byddwn ni’n peri i ddim ond un person godi’r ffôn a galw’r Samariaid.”

“Dwi wir yn credu o waelod fy nghalon y byddai Mathew eisiau i’r digwyddiad hwn fynd ymlaen. Roedd Mathew yn berson hyfryd ac mae cymaint o bobl yn ei garu ac yn gweld ei eisiau fe. Dwi mor falch a diolchgar i bawb sy’n cymryd rhan i ddathlu’r cof amdano ac i helpu i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd estyn allan am gymorth”

I gael gwybod rhagor am Mathewfest, neu i roi arian, ewch i www.justgiving.com/teams/MathewFest

DIWEDD

I gael rhagor o wybodaeth, neu i ofyn am gyfweliad, cysylltwch ag Emma Harris, Swyddog Polisi a Chyfathrebu, ar e.harris@samaritans.org neu 07984579050 / 029 2022 2008

Nodyn i Olygyddion:

  • Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd a’r nos, pob un dydd o’r flwyddyn, i wrando a chynnig cymorth cyfrinachol pan mae pethau’n eich poeni. Ffoniwch 116 123 (mae’r rhif hwn yn DDI-DÂL ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn) neu ffoniwch y llinell Gymraeg ar 0808 164 0123 (gellir ffonio’r rhif hwn yn ddi-dâl ac mae’r llinell ar agor o 7pm i 11pm 7 diwrnod yr wythnos). Gallwch hefyd anfon neges e-bost at jo@samaritans.org, neu fynd i www.samaritans.org/branches i gael hyd i fanylion y gangen agosaf.