Mae Bwrdd Samariaid Cymru yn recriwtio

cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Aelod o Fwrdd Samariaid Cymru

Mae’r Samariaid eisiau penodi aelod newydd i Fwrdd Samariaid Cymru, bwrdd llywodraethu Samariaid Cymru. Mae hwn yn gyfle cyffrous i gyfrannu at waith a chyfeiriad y Samariaid yng Nghymru ac i gynghori Bwrdd y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon ar faterion sy’n effeithio ar Gymru. Mae’r Bwrdd yn ffynhonnell bwysig cyngor a chyfarwyddyd ar gyfer gwaith Swyddfa Cymru ac mae’n dwyn ynghyd wirfoddolwyr y Samariaid ac arbenigwyr allanol.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Aelod o’r Bwrdd sydd â’r sgiliau a’r wybodaeth canlynol:

  • dealltwriaeth o’r trydydd sector
  • arbenigedd ym maes materion cyhoeddus
  • empathi â gweledigaeth a chenhadaeth y Samariaid.

Ein gwaith yng Nghymru

Yng Nghymru rydym yn gweithio’n lleol ac yn genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o’n gwasanaeth ac estyn allan i gymunedau lleol i gynorthwyo pobl sy’n cael trafferth ymdopi. Rydym yn gweithredu mewn ysgolion, ysbytai, carchardai a gorsafoedd rheilffordd. Ni fyddai dim o hyn yn bosibl heb amser ac ymroddiad ein gwirfoddolwyr, bron 700 ohonynt.

Rydym yn ceisio defnyddio ein harbenigedd a’n profiad i wella polisïau ac arferion yn genedlaethol ac yn lleol. Mae achosion hunanladdiad yn gymhleth a rhaid i’r holl asiantaethau gydweithio’n effeithiol i’w leihau. Rydym yn weithgar wrth gyfrannu at ddatblygu a rhoi ar waith y Cynllun gweithredu i atal hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru ‘Siarad â fi’.

Mae’r galw am ein gwasanaeth yn cynyddu – y llynedd yng Nghymru cawsom alwad bob 3 munud. Mae angen inni ddal i ddatblygu a dod o hyd i ffyrdd newydd o estyn allan i bobl, gan barhau i fod yn hawdd ein cyrraedd i bawb y mae cymaint o angen ein cymorth arnynt.

Gwybodaeth ychwanegol

  • Swydd ddi-dâl yw hon ac mae’r cyfnod am ddwy flynedd i ddechrau.
  • Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd bob deufis a bydd unrhyw dreuliau’n cael eu had-dalu.
  • Mae Cynllun Iaith Gymraeg y Samariaid yn nodi ein hymrwymiad i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.
  • Cynhelir y cyfweliadau yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 22ain Tachwedd a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mynd i’w gyfarfod cyntaf o’r Bwrdd ar 3ydd Rhagfyr 2014.

I wneud cais lawrlwythwch y dogfennau cais gan ddefnyddio’r dolenni isod. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at waith gwerthfawr y Bwrdd ac yr hoffech gael gwybod mwy, cysylltwch â ni yn swyddfa Samariaid Cymru ar scb@samaritans.org neu ffoniwch 029 2022 2008.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 7fed Tachwedd 2014. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill ffoniwch 029 2022 2008 neu anfonwch neges e-bost at scb@samaritans.org.