Mae ar Samariaid Cymru eich angen chi! Dewch i ddweud helo yn eisteddfod genedlaethol Cymru 2016

Mae Samariaid Cymru yn galw am wirfoddolwyr newydd yng Nghymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Bydd gwirfoddolwyr yn dod i’r digwyddiad diwylliannol mwyaf o’i fath yn Ewrop i gyfarfod â recriwtiaid newydd a darpar recriwtiaid er mwyn parhau i helpu cynifer o bobl ag sy’n bosibl ledled Cymru.

Mae gan y Samariaid naw cangen yng Nghymru sy’n rheoli eu gwasanaeth cymorth emosiynol, yn estyn allan i’w cymunedau lleol ac yn cynorthwyo pobl sy’n cael trafferth i ymdopi bob awr o’r dydd, bob dydd o’r flwyddyn. Mae’r galw am wasanaeth y Samariaid yn cynyddu o hyd – y llynedd, atebwyd galwad bob tair munud yng Nghymru.

Dywedodd Emma Harris, Swyddog Polisi a Chyfathrebu –

“Gwirfoddolwyr yw calon y Samariaid. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi pob gwirfoddolwr, o bob cefndir. Beth bynnag yw eich diddordebau, profiadau neu sgiliau, mae gennym rôl ichi. Gallwch wneud gwahaniaeth syfrdanol gyda’r Samariaid. Ar hyn o bryd mae gennym fwy na 20,000 o wirfoddolwyr sy’n rhoi ychydig oriau o’u hamser bob ychydig o wythnosau i helpu i gynorthwyo pobl ledled y Deyrnas Unedig i ddod o hyd i’w ffordd trwy beth bynnag sy’n eu poeni.  Mae’n hanfodol ein bod yn cynnal ein sylfaen o wirfoddolwyr yng Nghymru, galwch heibio i ddweud helo yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni – rydyn ni yn stondin 227!”

Buddion dod yn un o wirfoddolwyr y Samariaid -

  • newid bywydau pobl
  • cyfrannu a rhannu sgiliau sydd gennych eisoes
  • meithrin sgiliau newydd o ran gwrando a chyfathrebu y gallwch eu defnyddio ym mhob agwedd ar eich bywyd
  • cyfarfod â phobl newydd o gefndiroedd a diwylliannau gwahanol
  • gwella eich CV
  • rhoi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned leol

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli yng Nghymru, ffoniwch ni ar 03705 62 72 82 (DU), anfonwch neges e-bost at volunteering@samaritans.org neu ysgrifennwch at Samaritans, Volunteering Department, The Upper Mill, Kingston Road, Ewell, Surrey, KT17 2AF

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2016 o Orffennaf 29ain – Awst 6ed 2016 yn Nolydd y Castell, Y Fenni.

Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd a’r nos, pob un dydd o’r flwyddyn, i wrando a chynnig cymorth cyfrinachol pan mae pethau’n eich poeni. Ffoniwch 116 123 (mae’r rhif hwn yn DDI-DÂL ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn), neu ffoniwch y Llinell Gymraeg ar 0808 164 0123 (Mae’r rhif hwn yn ddi-dâl i’w ffonio ac mae ar gael o 7pm-11pm 7 diwrnod yr wythnos). Gallwch hefyd anfon neges e-bost at jo@samaritans.org, neu ewch i www.samaritans.org i gael hyd i fanylion y gangen agosaf.

 

Nodiadau i Olygyddion:

  • Mae’r Samariaid yn elusen gofrestredig â’r nod o ddarparu cymorth emosiynol i unrhyw un sydd mewn trallod emosiynol. Yng Nghymru, mae’r Samariaid yn gweithio’n lleol ac yn genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth ac yn estyn allan i gymunedau lleol i gynorthwyo pobl sy’n cael trafferth i ymdopi.  Rydym yn ceisio defnyddio ein harbenigedd a’n profiad i wella polisïau ac arferion ac yn gyfranwyr gweithgar i’r gwaith o ddatblygu a rhoi ar waith y Cynllun Gweithredu Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Cymru ‘Siarad â Fi 2 ’.
  • Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd a’r nos, pob un dydd o’r flwyddyn, i wrando a chynnig cymorth cyfrinachol pan mae pethau’n eich poeni. Ffoniwch 116 123 (mae’r rhif hwn yn DDI-DÂL ac ni fydd yn  ymddangos ar eich bil ffôn), anfonwch neges e-bost at jo@samaritans.org, neu ewch i www.samaritans.org i gael hyd i fanylion y gangen agosaf.
  • Rhoddion caredig y cyhoedd a mwy na 21,000 o wirfoddolwyr hyfforddedig sy’n golygu bod y Samariaid yno bob amser i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa’r wasg y Samariaid ar 020 8394 8300 neu press@samaritans.org.

Tags: