Llwyddiant ysgubol i Mathewfest – gŵyl deyrnged i ddyn o dorfaen yn codi dros £9,000 i’r samariaid yng nghymru

I nodi Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd 2017, trefnodd teulu a ffrindiau Mathew Harvey ddigwyddiad codi arian a barodd dri diwrnod, er mwyn dathlu ei fywyd a chodi ymwybyddiaeth o iselder a hunanladdiad ymysg dynion. Roedd Mathew Harvey, oedd yn gerddor brwdfrydig a dawnus iawn, yn fab, tad, brawd, ewythr a ffrind annwyl iawn. Roedd Mathewfest, a gynhaliwyd ym mis Medi yng Nghwm-brân a Phont-y-pŵl, yn cynnwys ras hwyl, taith gerdded a beicio noddedig a chyngerdd cerddorol, a chymerodd mwy na 200 o bobl ran ynddi. Bu’r ŵyl yn llwyddiant ysgubol a chasglodd £9,365 mewn rhoddion ariannol yn unig. Caiff y swm cyfan ei roi i brosiect Cymoedd y De, un o brosiectau’r Samariaid yng Nghymru sydd â’r nod o leihau hunanladdiadau ledled Cymoedd y De.

Dywedodd Susan Francis, Swyddog Prosiect Cymoedd y De y Samariaid:

“Rydyn ni wrth ein bodd gyda llwyddiant Mathewfest. Roeddem yn falch i fod yn rhan o’r digwyddiad hwn o’r dechrau, roedd yn ffordd wirioneddol gadarnhaol o ymgysylltu â’r cymunedau lleol a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd siarad ac estyn allan am gymorth. Nod ein prosiect yw gwella mynediad i’n gwasanaeth cymorth emosiynol a hybu ymddygiad ceisio cymorth yn y Cymoedd, a diolch i deulu a ffrindiau Mathew, rydyn ni wedi gallu cynyddu ymwybyddiaeth hollbwysig o sut i gael cymorth.

“Mae ffrindiau a theulu Mathew wedi gweithio’n ddiflino ar y digwyddiad hwn a diolch iddyn nhw, bydd eu rhoddion ariannol yn cyfrannu’n uniongyrchol i’r gwaith o redeg ein prosiect. Rydyn ni hefyd wedi cael diddordeb gan wirfoddolwyr newydd sydd eisiau helpu’r rheiny sy’n cael trafferth i ymdopi yn eu cymunedau eu hunain. Mae hwn yn ddatblygiad gwirioneddol gadarnhaol – mae mor bwysig inni ledu’r neges bod gofyn am gymorth yn arwyddo o nerth, nid gwendid.”’

Roedd trefnwyr y digwyddiad yn ffrindiau a pherthnasau agos i Mathew a benderfynodd drefnu gŵyl i ddathlu ei fywyd a chynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd siarad yn agored ac estyn allan am gymorth. Penderfynasant ddefnyddio’r digwyddiad i godi arian i brosiect Cymoedd y De y Samariaid, ac maen nhw eisoes wedi cadarnhau eu bod yn bwriadu cynnal yr ŵyl eto yn 2018.

Meddai Craig Jenkins, ffrind gorau Mathew -  

“Hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth i’r ŵyl ac a sicrhaodd y byddai'n digwydd. Dwi wir yn credu y byddai Mathew wedi bod mor falch o bawb. O’r dechrau, roedden ni eisiau codi ymwybyddiaeth am iselder a hunanladdiad ymysg dynion a dwi wedi dweud erioed, os byddwn ni’n peri i ddim ond un person godi’r ffôn a galw’r Samariaid, yna rydyn ni wedi gwneud gwahaniaeth.

“Dwi’n gwybod bod llawer o wybodaeth am gymorth wedi cael ei darparu i’n cymuned yn ystod y digwyddiad hwn. Dwi’n gobeithio ein bod ni wedi llwyddo i ledu ymwybyddiaeth o ofyn am gymorth. Mae’n wych ei fod hefyd wedi annog pobl i wirfoddoli.”

I gefnogi Mathewfest, mae’r Samariaid yn rhannu rhai arwyddion y gallech chi neu rywun rydych yn ei adnabod fod yn cael trafferth i ymdopi. Maen nhw’n dweud, er nad oes modd disgrifio’n gyffredinol sut y gall cael trafferth i ymdopi wneud ichi deimlo neu ymddwyn, fod yna rai symptomau i fod yn ymwybodol ohonyn nhw i chi’ch hun neu rywun rydych chi’n ei adnabod.

  • Bod heb egni neu deimlo’n flinedig, teimlo’n aflonydd ac yn anniddig
  • Teimlo’n ddagreuol
  • Ddim eisiau siarad neu fod gyda phobl
  • Ddim eisiau gwneud pethau yr ydych yn eu mwynhau fel arfer
  • Defnyddio alcohol neu gyffuriau i ymdopi â theimladau
  • Ei chael yn anodd ymdopi â phethau pob dydd

Os yw’r arwyddion hyn i’w gweld yn eich achos chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, mae’r Samariaid eisiau annog pobl i estyn allan i rywun, boed ffrind neu’ch meddyg teulu, neu i’w ffonio am ddim ar unrhyw adeg ar 116 123. Nid yw’r rhif yn ymddangos ar filiau ffôn. Gallwch hefyd anfon neges e-bost at jo@samaritans.org neu fynd i un o’u naw cangen yng Nghymru, y mae eu manylion ar www.samaritans.org/branches Gall pobl a hoffai siarad â rhywun yn Gymraeg ffonio’r llinell gymorth Gymraeg ar 0808 164 0123, sydd ar agor o 7 i 11pm, 7 diwrnod yr wythnos. Hefyd maen nhw eisiau atgoffa’r cyhoedd nad oes yn rhaid teimlo’n hunanladdol i gysylltu â nhw. Maen nhw’n cynnig lle diogel ichi siarad unrhyw bryd yr ydych eisiau, yn eich ffordd eich hun – am beth bynnag sy’n eich poeni.

I gael gwybod rhagor am Mathewfest, neu i roi arian, ewch i www.justgiving.com/teams/MathewFest

I wirfoddoli gyda Phrosiect Cymoedd y De y Samariaid, anfonwch neges e-bost at wales@samaritans.org

 

DIWEDD

I gael rhagor o wybodaeth, neu i ofyn am gyfweliad, cysylltwch ag Emma Harris, Swyddog Polisi a Chyfathrebu, ar e.harris@samaritans.org neu 07984579050 / 029 2022 2008

Nodyn i olygyddion:

  • Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd a’r nos, pob un dydd o’r flwyddyn, i wrando a chynnig cymorth cyfrinachol pan mae pethau’n eich poeni. Ffoniwch 116 123 (mae’r rhif hwn yn DDI-DÂL ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn) neu ffoniwch y llinell Gymraeg ar 0808 164 0123 (gellir ffonio’r rhif hwn yn ddi-dâl ac mae’r llinell ar agor o 7pm i 11pm 7 diwrnod yr wythnos). Gallwch hefyd anfon neges e-bost at jo@samaritans.org, neu fynd i www.samaritans.org/branches i gael hyd i fanylion y gangen agosaf.

Tags: