Gwirfoddolwyr Y Samariaid Yn Helpu Mwy O Bobl Yng Nghymru I Deimlo Eu Bod Yn Cael Eu Deall Yn Well

Ymatebodd gwirfoddolwyr y Samariaid yng Nghymru a’r Gororau i bron 260,000 o alwadau am gymorth y llynedd.

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw, i gyd-fynd â dechrau Wythnos y Gwirfoddolwyr, yn dangos bod 1,128 o wirfoddolwyr wedi ymateb i 259,612 o geisiadau am gymorth gan bobl oedd yn cael trafferth i ymdopi.

Ledled y Deyrnas Unedig, cafodd yr elusen atal hunanladdiad 5.3 miliwn o alwadau am gymorth yn 2014, sef cynnydd o fwy na 100,000.*

Dywed Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru, Sarah Stone, fod ei wirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i fywydau pobl yn eu cymunedau.

“Mae’r ffigurau hyn yn dangos bod angen parhaus am ein gwasanaethau. Rwyf eisiau diolch i bawb sy’n rhoi ei amser a’i arbenigedd fel y gallwn fod yno bob awr o’r dydd a’r nos, bob un dydd o’r flwyddyn, i helpu pobl i ddod o hyd i ffordd trwy eu problemau.

Mae ein hymchwil yn dangos mai’r cysylltiad dynol – cael ymateb gan berson go iawn - sy’n bwysig i bron pawb sy’n cysylltu â ni. Ac mae bron 3 o bob 4 o bobl yn dweud wrthym ni eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu deall yn well, ac yn llai unig neu bryderus, ar ôl cysylltu â’r Samariaid.”**

Ni fyddai’r Samariaid yn bodoli heb ymroddiad a haelioni ein gwirfoddolwyr. Yn ogystal â gwrando ar y galwyr, ymateb i negeseuon e-bost a thestun, a chynnig cymorth emosiynol wyneb yn wyneb, mae yna lawer o ffyrdd y gall pobl gymryd rhan. Mae arnom ni angen pobl sy’n mwynhau codi arian, marchnata, helpu gyda gwaith gweinyddol neu dechnoleg gwybodaeth, ac sy’n fodlon defnyddio eu sgiliau mewn rolau gwahanol.”

Cynhelir Wythnos y Gwirfoddolwyr o 1 i 7 Mehefin, ac mae’n dathlu ac yn arddangos gwaith gwirfoddolwyr ym mhob sector, ledled y Deyrnas Unedig.

Mae gwirfoddolwyr y Samariaid yn rhoi cymorth i unrhyw un sy’n cysylltu â nhw, pwy bynnag ydyn nhw, sut bynnag maen nhw'n teimlo, beth bynnag mae bywyd wedi’i wneud iddyn nhw. Mae gwirfoddolwyr sy’n gweithio o’i 201 o ganghennau ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon hefyd yn cymryd rhan mewn gwaith allestyn mewn ysgolion, colegau, gweithleoedd a digwyddiadau mawr fel Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Hefyd mae’r Samariaid yn gweithio gydag Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys i leihau marwolaethau trwy hunanladdiad ac i roi cymorth i bobl maen nhw wedi effeithio arnynt.

I gael mwy o wybodaeth am waith y Samariaid yng Nghymru, ewch i’r wefan sef www.samaritans.org/wales

Gallwch ddysgu mwy am wirfoddoli gyda’r Samariaid trwy ffonio 08705 627282 neu anfon neges e-bost at volunteering@samaritans.org i gael mwy o wybodaeth.

– DIWEDD –

*Mae’r galwadau am gymorth yn cynnwys yr holl gysylltiadau â’r Samariaid yn 2014 yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon, sef galwadau i’r llinell gymorth, negeseuon e-bost a thestun a chymorth wyneb yn wyneb yng nghanghennau’r Samariaid a’r tu allan iddynt. Y ffigur cyfatebol yn 2013 oedd 5,226,886.

**Mae’r ystadegau a roddir sy’n ymwneud â barn y bobl sy’n cysylltu â’r Samariaid wedi’u cymryd o arolwg y Samariaid, Talking to our Callers, Samaritans User Survey (2012).

Nodiadau i olygyddion:

  • Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd a’r nos, bob un dydd o’r flwyddyn. Rydyn ni’n darparu lle diogel i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi, pwy bynnag ydyn nhw, sut bynnag maen nhw'n teimlo, beth bynnag mae bywyd wedi’i wneud iddyn nhw. Ffoniwch 116 123, anfonwch neges e-bost at jo@samaritans.org, neu ewch i www.samaritans.org i gael manylion y gangen agosaf.
  • Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn ddigwyddiad blynyddol a gynhelir o 1 i 7 Mehefin 2015. Mae’n dathlu’r cyfraniad a wneir gan filiynau o wirfoddolwyr ledled y Deyrnas Unedig. Mae’n cael ei rhedeg gan y Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol (NCVO), mewn partneriaeth gyda Volunteer Development Scotland, Volunteer Now (Gogledd Iwerddon) a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.
  • I gael mwy o wybodaeth am Wythnos y Gwirfoddolwyr, ewch i:  www. volunteersweek.org
  • I gael mwy o wybodaeth neu gydag ymholiadau gan y wasg, cysylltwch ag Emma Harris, Swyddog Polisi a Chyfathrebu Samariaid Cymru ar 029 2022 2008 neu at e.harris@samaritans.org