Galwadau i’r Samariaid am broblemau ariannol yn dyblu yn 2011

 cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Mae galwadau i linell gymorth y Samariaid am bryderon ariannol yng Nghymru wedi dyblu yn y tair blynedd ers dechrau’r argyfwng ariannol. Roedd un o bob pump o bobl a gysylltodd â’r Samariaid yng Nghymru yn 2011 yn siarad am bryderon ynglŷn â swydd, problemau gyda thai, dyled a phwysau ariannol eraill, gan ddyblu o un o bob deg galwad yn 2008.

Mae’r problemau hyn wedi’u hadlewyrchu yn arolwg blynyddol y Samariaid o bryderon y genedl, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2011. Mae’r arolwg yn dangos bod 62 y cant o bobl yng Nghymru’n ofni na fydd ganddyn nhw ddigon o arian i fyw’n gyfforddus yn y flwyddyn i ddod. Mae mwy na thraean y bobl (39%) yn poeni am golli eu swydd neu gael anhawster i ddod o hyd i waith.

Mae’r arolwg, gan YouGov, yn dangos mai’r tri phrif beth oedd yn poeni pobl yng Nghymru yn ystod 2011 oedd:

  • Arian/balans banc/dyled – 56%
  • Problemau gyda theulu a chyfeillion – 36%
  • Problemau ag iechyd corfforol – 28%


Dyma’r canfyddiadau allweddol eraill:

  • Pobl yng Nghymru sy’n poeni mwyaf am arian/balans banc/dyled (56% o’i chymharu â 50% yn y Deyrnas Unedig).
  • Mae mwy na hanner y bobl (51%) yn bryderus iawn neu’n weddol bryderus y byddan nhw’n dioddef yn uniongyrchol o doriadau i wariant ar wasanaethau cyhoeddus yn 2012.


Mae’r Samariaid yn poeni o hyd am effaith y dirwasgiad ar iechyd emosiynol pobl ac yn benodol am risg cynnydd mewn cyfraddau hunanladdiad. Mae ymchwil wedi dangos bod yna gyfradd hunanladdiad uwch mewn dirwasgiadau economaidd a bod problemau â dyled yn aml yn gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl a meddyliau am hunanladdiad.

Mae hunanladdiad yn un o achosion arwyddocaol marwolaethau cynamserol yng Nghymru, a phob blwyddyn mae llawer mwy o bobl yn marw trwy hunanladdiad yng Nghymru na thrwy ddamweiniau traffig.

Er mwyn ymateb i’r pryderon hyn mae’r Samariaid yng Nghymru yn cynhyrchu cardiau gwybodaeth dwyieithog newydd i godi ymwybyddiaeth o’n gwasanaeth ac i dynnu sylw at y cymorth a gynigiwn i grwpiau agored i niwed. Bydd gwirfoddolwyr y Samariaid, Canolfannau Ateb i Bopeth a Chymdeithasau Tai ledled Cymru’n defnyddio’r cardiau hyn i atgoffa pobl am y cymorth mae’r Samariaid yn ei gynnig a thynnu sylw at fanylion cyswllt y Samariaid. Bydd y cardiau ar gael ym mis Ebrill 2012 ac os hoffech chi neu’ch sefydliad eu harchebu’n rhad ac am ddim cysylltwch â swyddfa Samariaid Cymru i gael mwy o wybodaeth.