Datblygu Gwasanaethau Cymraeg y Samariaid

Gwyddom fod pobl, pan fônt yn cysylltu â’r Samariaid, fel arfer yn teimlo’n fwyaf cyfforddus wrth fynegi eu teimladau’n agored yn eu dewis iaith, ac rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth dwyieithog effeithiol.

Mae’r Samariaid wedi treulio 18 mis yn gweithio gyda’r elusen Estyn Llaw i fesur y dirnadaethau a’r farn am ein gwasanaethau ymysg siaradwyr Cymraeg ar draws Cymru. Bellach rydyn ni’n defnyddio’r dystiolaeth hon i gynllunio ein gwaith dwyieithog a’n gwaith yn defnyddio’r Gymraeg yn y dyfodol.

Rydyn ni wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran datblygu ein gwasanaethau Cymraeg ac wedi sefydlu llinell ffôn Gymraeg yn 2009. Fodd bynnag, mae’r adroddiad diweddaraf gan Estyn Llaw, a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2013, yn tynnu sylw at feysydd allweddol y mae angen i’r Samariaid eu datblygu er mwyn hybu ein gwaith a chynnwys siaradwyr Cymraeg ynddo.

Mae Estyn Llaw wedi gwneud nifer o argymhellion, a fydd yn cael eu hintegreiddio i gynllun iaith Gymraeg newydd i’r Samariaid yng Nghymru. Ac yn hydref 2013 byddwn ni’n lansio ymgyrch hysbysebu leol fydd â’r nod o godi ymwybyddiaeth o wasanaethau a llinell ffôn Cymraeg y Samariaid (Y Samariaid, Llinell Gymraeg 0300 123 3011 7pm-11pm bob dydd).

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Amy Lloyd yn a.lloyd@samaritans.org

Tags: