Cyhoeddi ffigurau newydd gan y Samariaid ar gyfer Cymru

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Yng Nghymru, ffoniodd rhywun y Samariaid bob tri munud y llynedd, yn ôl yr Adroddiad ar yr Effaith ar gyfer 2013/2014, a lansiwyd heddiw ar risiau’r Senedd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford AC.

Mae’r Adroddiad yn nodi’r gwaith estyn allan mae naw cangen y Samariaid yn ei wneud ar draws y wlad, mewn carchardai, ysbytai, ar y rheilffyrdd ac mewn ysgolion. Yng Nghymru roedd 691 o wirfoddolwyr yn 2013 a chysylltwyd â’r gwasanaeth 161,170 o weithiau gan bobl oedd yn cael trafferth ymdopi.

Ynghyd â’r Adroddiad ar yr Effaith, mae’r Samariaid wedi cyhoeddi nifer y bobl sy’n gwirfoddoli gyda’r Samariaid ar draws y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon. Yn 2013, 21,200 oedd y nifer hon, sef yr uchaf ers deng mlynedd. Yn ystod yr un cyfnod, atebodd yr elusen 5.23 miliwn o alwadau am gymorth*, y nifer uchaf ers pum mlynedd.

12 y cant oedd y cynnydd yn nifer y negeseuon e-bost a atebwyd ar draws y Deyrnas Unedig y llynedd. 15 y cant oedd y cynnydd yn nifer y negeseuon testun. Roedd canran y galwadau oddi wrth bobl oedd yn cael teimladau hunanladdol, sef 22 y cant, yr un peth ag yn 2012.

Wrth lansio’r Adroddiad ar yr Effaith, dywedodd Mark Drakeford AC: “Dwi’n ddiolchgar i elusen y Samariaid am ei gwaith parhaus i gynorthwyo ag atal hunanladdiad. Mae’n bartner allweddol ac yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gyflawni Siarad â Fi, Y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol i Leihau Hunanladdiad a Hunan-niwed yng Nghymru

“Rydyn ni eisiau i bobl deimlo y gallan nhw gefnogi eu cyfeillion, aelodau o’u teuluoedd a’u cydweithwyr sydd efallai, am amrywiaeth o resymau, mewn perygl o gyflawni hunanladdiad. Yn y pen draw, mae cyfrifoldeb arnon ni i gyd fel unigolion, cydweithwyr neu gyfeillion, i wrando ar y bobl sy’n agos aton ni a’u cefnogi.”

Dywedodd Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru:

“Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’n gwirfoddolwyr. Fyddai’r Samariaid ddim yn bodoli heb eu haelioni a’u gwaith caled. Mae’n bwysig i ni ddal i weithio i godi ymwybyddiaeth o fuddion siarad. Mae pawb yn cael adegau yn ei fywyd pan mae’n cael trafferth ymdopi, ond gall siarad fod yn anhygoel o bwerus ac mae ein gwasanaeth yn caniatáu i’n galwyr ddod o hyd i’w ffordd eu hunain ymlaen.”

Adroddiad ar yr Effaith yng Nghymru (pdf)

 

Nodiadau i olygyddion:

*Mae’r ffigur hwn yn cynnwys galwadau am gymorth dros y ffôn a thrwy e-bost, SMS, llythyrau a chymorth wyneb yn wyneb, y tu mewn a’r tu allan i’r canghennau, gan gynnwys mewn carchardai.

Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd, bob un dydd o’r flwyddyn. Rydyn ni’n darparu lle diogel i unrhyw un sy’n cael trafferth ymdopi, pwy bynnag ydyn nhw, sut bynnag maen nhw'n teimlo, beth bynnag mae bywyd wedi’i wneud iddynt. Ffoniwch 116 123, anfonwch neges e-bost at jo@samaritans.org, neu ewch i www.samaritans.org i gael manylion y gangen agosaf.

Tags: