Cyhoeddi ffigurau newydd gan y Samariaid ar gyfer Cymru

Cliciwch yma i weld y dudalen hon yn Saesneg

Yng Nghymru, ffoniodd rhywun y Samariaid bob tri munud y llynedd, yn ôl yr Adroddiad ar yr Effaith ar gyfer 2013/2014, a lansiwyd heddiw ar risiau’r Senedd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford AC.

Mae’r Adroddiad yn nodi’r gwaith estyn allan mae naw cangen y Samariaid yn ei wneud ar draws y wlad, mewn carchardai, ysbytai, ar y rheilffyrdd ac mewn ysgolion. Yng Nghymru roedd 691 o wirfoddolwyr yn 2013 a chysylltwyd â’r gwasanaeth 161,170 o weithiau gan bobl oedd yn cael trafferth ymdopi.

Ynghyd â’r Adroddiad ar yr Effaith, mae’r Samariaid wedi cyhoeddi nifer y bobl sy’n gwirfoddoli gyda’r Samariaid ar draws y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon. Yn 2013, 21,200 oedd y nifer hon, sef yr uchaf ers deng mlynedd. Yn ystod yr un cyfnod, atebodd yr elusen 5.23 miliwn o alwadau am gymorth*, y nifer uchaf ers pum mlynedd.

12 y cant oedd y cynnydd yn nifer y negeseuon e-bost a atebwyd ar draws y Deyrnas Unedig y llynedd. 15 y cant oedd y cynnydd yn nifer y negeseuon testun. Roedd canran y galwadau oddi wrth bobl oedd yn cael teimladau hunanladdol, sef 22 y cant, yr un peth ag yn 2012.

Wrth lansio’r Adroddiad ar yr Effaith, dywedodd Mark Drakeford AC: “Dwi’n ddiolchgar i elusen y Samariaid am ei gwaith parhaus i gynorthwyo ag atal hunanladdiad. Mae’n bartner allweddol ac yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gyflawni Siarad â Fi, Y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol i Leihau Hunanladdiad a Hunan-niwed yng Nghymru

“Rydyn ni eisiau i bobl deimlo y gallan nhw gefnogi eu cyfeillion, aelodau o’u teuluoedd a’u cydweithwyr sydd efallai, am amrywiaeth o resymau, mewn perygl o gyflawni hunanladdiad. Yn y pen draw, mae cyfrifoldeb arnon ni i gyd fel unigolion, cydweithwyr neu gyfeillion, i wrando ar y bobl sy’n agos aton ni a’u cefnogi.”

Dywedodd Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru:

“Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’n gwirfoddolwyr. Fyddai’r Samariaid ddim yn bodoli heb eu haelioni a’u gwaith caled. Mae’n bwysig i ni ddal i weithio i godi ymwybyddiaeth o fuddion siarad. Mae pawb yn cael adegau yn ei fywyd pan mae’n cael trafferth ymdopi, ond gall siarad fod yn anhygoel o bwerus ac mae ein gwasanaeth yn caniatáu i’n galwyr ddod o hyd i’w ffordd eu hunain ymlaen.”

Adroddiad ar yr Effaith yng Nghymru (pdf)

 

Nodiadau i olygyddion:

*Mae’r ffigur hwn yn cynnwys galwadau am gymorth dros y ffôn a thrwy e-bost, SMS, llythyrau a chymorth wyneb yn wyneb, y tu mewn a’r tu allan i’r canghennau, gan gynnwys mewn carchardai.

Mae’r Samariaid ar gael bob awr o’r dydd, bob un dydd o’r flwyddyn. Rydyn ni’n darparu lle diogel i unrhyw un sy’n cael trafferth ymdopi, pwy bynnag ydyn nhw, sut bynnag maen nhw'n teimlo, beth bynnag mae bywyd wedi’i wneud iddynt. Ffoniwch 08457 90 90 90 (UK) 1850 60 90 90 (ROI), anfonwch neges e-bost at jo@samaritans.org, neu ewch i www.samaritans.org i gael manylion y gangen agosaf.

Tags: