Cyfraddau hunanladdiadau yng nghymru’n gostwng ond dynion canol oed yw’r grŵp sydd â’r risg uchaf o hyd

Dydd Iau 4 Chwefror 2016
- I’w ryddhau ar unwaith

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dangos bod hunanladdiadau yng Nghymru wedi gostwng 37 y cant yn 2014. Cofnodwyd 247 o hunanladdiadau yng Nghymru yn 2014, o gymharu â 393 yn 2013. Er gwaethaf y cwymp yn y ffigurau, dynion canol oed o gefndiroedd economaidd difreintiedig yw’r grŵp sydd â’r risg uchaf o ran hunanladdiad yng Nghymru o hyd. Yn 2014, roedd 81% o hunanladdiadau ymysg dynion ac 19% ymysg menywod. Mae’r ffigurau hefyd yn dangos amrywiad amlwg rhwng awdurdodau lleol yng Nghymru.

Dywedodd Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru:

“Mae cwymp mawr yn y cyfraddau hunanladdiad i’w groesawu, ond gallwn wneud mwy i leihau nifer y marwolaethau yn fwy byth trwy gydweithio’n lleol ac yn genedlaethol, ac mae’n rhaid inni wneud hynny. Mae’r amrywiad yn y cyfraddau hunanladdiadau rhwng gwahanol awdurdodau lleol yng Nghymru’n pwysleisio’r angen am strategaethau a fforymau atal hunanladdiad lleol. Rydyn ni’n credu y dylai’r rhain fod yn orfodol ac yn cael eu sefydlu mewn modd cyson ledled Cymru. Dyma un o’n negeseuon allweddol ar gyfer etholiadau Cynulliad Cymru. Gallai gweithredu lleol i atal hunanladdiad helpu i estyn allan i grwpiau sydd â risg uchel, yn enwedig dynion canol oed.”

Lansiodd Samariaid Cymru ei maniffesto ar gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 ‘Pedwar Cam i Achub Bywydau’ yn ystod Wythnos Iechyd Dynion 2015. Nod y maniffesto yw nodi’r ffyrdd gorau o leihau hunanladdiad yng Nghymru. Gallwch weld y ddogfen neu ei lawrlwytho yma www.samaritans.org/wales

Does dim rhaid ichi fod yn hunanladdol i’n ffonio ni. Beth bynnag rydych chi’n mynd drwyddo, ffoniwch ni am ddim unrhyw bryd, ar unrhyw ffôn, ar 116 123 (gallwch ffonio’r rhif hwn AM DDIM ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn), anfonwch neges e-bost at jo@samaritans.org, neu ewch i www.samaritans.org i gael manylion eich cangen leol.  

– DIWEDD –

 

I gael mwy o wybodaeth neu i wneud cais am gyfweliad, cysylltwch ag Emma Harris, Swyddog Polisi a Chyfathrebu ar e.harris@samaritans.org neu 029 2022 2008

Nodiadau i olygyddion:

  • Bu cwymp sylweddol yn y gyfradd hunanladdiadau safonedig yn ôl oedran i Gymru yn 2014, o 14.7 marwolaeth fesul 100,000 o’r boblogaeth yn 2013 i 9.2 marwolaeth fesul 100,000 yn 2014 (37% o ostyngiad). Dyma’r gyfradd hunanladdiadau isaf a welwyd ers 1981.
  • Gostyngodd y gyfradd ymysg gwrywod o 24.5 marwolaeth fesul 100,000 yn 2013 i 15.3 marwolaeth fesul 100,000 o’r boblogaeth yn 2014; dyma’r gyfradd isaf ers 2008, a’r isaf ond un ers 1981.
  • Ymysg menywod, gostyngodd y gyfradd o 5.5 i 3.4 marwolaeth fesul 100,000 o’r boblogaeth, yr isaf ers 1981.
  • D.S. Mae dulliau hunanladdiad wedi cael eu nodi gan ystadegwyr y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol. Mae canllawiau'r Samariaid i'r cyfryngau yn ei gwneud yn glir y dylid rhoi cyn lleied o gyhoeddusrwydd ag sy’n bosibl i’r rhain, oherwydd perygl hunanladdiadau efelychol. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â phrif swyddfa’r wasg ar 020 83948300 (tu allan i oriau swyddfa) 079 4380 9162) neu anfonwch neges e-bost at press@samaritans.org
  • Mae’r cyfraddau hunanladdiad ar gyfer y Deyrnas Unedig, Cymru a Lloegr wedi’u seilio ar nifer y marwolaethau o hunan-niwed a bwriad annatrys, wedi’u cyfuno, ymysg unigolion dros 15 oed. Mae’r ffigurau yn dangos y marwolaethau o’r math hwn a gofrestrwyd mewn blwyddyn galendr, yn hytrach na’r rhai a ddigwyddodd yn y flwyddyn honno. 
  • Does dim rhaid ichi fod yn hunanladdol i’n ffonio ni. Beth bynnag rydych chi’n mynd drwyddo, ffoniwch ni am ddim unrhyw bryd, ar unrhyw ffôn, ar 116 123 (gallwch ffonio’r rhif hwn AM DDIM ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn), anfonwch neges e-bost at jo@samaritans.org, neu ewch i www.samaritans.org i gael manylion eich cangen leol.
           

Tags: