Gwirfoddoli Gyda Samariaid Gogledd Orllewin Cymru

Wednesday 2nd September 2015
‘Rydym yn edrych am wirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg a Saesneg, fel chi, all fod yno ar gyfer galwyr, i roi clust i wrando. Ymunwch â ni!

Read this page in English

Samariaid Bangor Llinell Gymraeg: 0808 164 0123

Am bwy ‘rydym yn edrych amdano

‘Rydym yn edrych am bobl cyffredin fel chi i gwblhau ystod o rolau gwrando ac eraill heb fod angen gwrando arnynt. Mae’r Samariaid yn agored, yn onest ac yn ddi-feirniadol.

Recriwtio

‘Rydym yn trefnu nosweithiau agored ddwywaith y flwyddyn i roi syniad i bobl beth olygir wrth wirfoddoli. Unwaith ‘rydych wedi datgan eich diddordeb, byddwn yn eich gwahodd i noson wybodaeth ble cewch ragor o fanylion ynglŷn ag ymuno â’r Samariaid.

Wedyn, byddwch yn cael eich gwahodd am gyfweliad, ac, os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cychwyn ar eich cyfnod o ddeg wythnos o hyfforddiant gyda ni. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd hyfforddedigion yn derbyn yr holl gymorth a chefnogaeth fydd ei angen arnynt gan Samariaid profiadol.

Nid yw bod yn Samariad ‘sy’n gwrando’ yn rôl mae pawb yn teimlo’n gyfforddus â hi, felly ar unrhyw adeg yn ystod y broses efallai byddwch yn teimlo nad ydych am ddal ati. Os

byddwch yn teimlo yr hoffech gynnig helpu mewn ffordd arall, yna mae digonedd o rolau gwirfoddoli ar gael!

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu os hoffech ddatgan eich diddordeb, anfonwch ebost at ein Swyddog Recriwtio, Marc, neu ffoniwch y Ganolfan ar 01248 674984.

Oriau gwaith

‘Rydym yn gofyn i wirfoddolwyr ymrwymo ar gyfer shifft o bedair awr bob wythnos yn ogystal ag un shifft dros nos bob pedair i chwech wythnos. Mae’r patrymau shifft yn rhedeg drwy’r dydd a gyda’r hwyr a hyd yn oed ar benwythnosau, felly, hyd yn oed os ydych yn gweithio llawn amser, dylai fod shifft addas ar gael ar eich cyfer.